загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за технологією » Управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві

Управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві

концентрації виробництва, його спеціалізації та кооперування, тим вище рівень системи якості, а отже складніше механізм, що забезпечує її функціонування.

1.3. Функції управління якістю

Як вже зазначалося, процес управління являє собою вплив суб'єкта на об'єкт управління шляхом реалізації управлінських функцій установленими методами. Система водій-автомобіль - найбільш наочна тому ілюстрація.

При розгляді принципу управління якістю був визначений наступний склад функцій: політика і планування якості, навчання та мотивація персоналу, організація робіт з якості, контроль якості, інформація про якість, розробка заходів, прийняття рішень керівництвом підприємства, впровадження заходів у виробничий процес, взаємодія з зовнішнім середовищем (постачальниками, споживачами та органами влади) з питань якості.

При цьому за логікою ІСО 8402 частину цих функцій відноситься до загального керівництва якістю (quality management), а частина - до оперативного управління якістю (quality control). Але всі ці функції пов'язані між собою у вигляді петлі якості і в сукупності представляють собою процес управління якістю в рамках всього підприємства.

Розглянемо зміст кожної з названих тут функцій.

1.3.1. Політика в сфері якості

У стандарті ІСО 8402 дано наступне визначення: Політика в області якості - це основні напрями та цілі організації в області якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. У примітці до цього визначення зазначено, що політика в області якості є елементом загальної політики і затверджується вищим керівництвом.

Інакше кажучи, політика якості - це орієнтир для загального напрямку діяльності підприємства в області якості.

Оформляється вона у вигляді короткого заяви керівника підприємства і, як правило, включається в «Керівництво з якості» , яке служить описом системи якості і представляється замовникам при укладанні контрактів.

Основними чинниками, що впливають на формування політики у сфері якості, є: ситуація на ринках збуту, науково-технічний прогрес і досягнення конкурентів, стан справ всередині підприємства, а також - загальний стан економіки і наявність інвестицій в розвиток підприємства.

В умовах стабільного розвитку економіки основним напрямком політики якості має бути, очевидно, активне проведення дослідженні, розробка перспективних проектів, впровадження передових технологій з метою випередження конкурентів на ринках збуту.

У кризові періоди, при спаді виробництва і нестачі інвестицій, в політиці якості в першу чергу потрібно буде, мабуть, передбачити збереження досягнутого рівня якості, здатного на якийсь час підтримати попит на продукцію.

При цьому ні в якому разі не можна йти на поводу у тих, хто вважає, що в такі важкі часи - «не до якості» , аби тільки якось вижити. За принципом: не до жиру, аби живу. І хоча в такі періоди основні зусилля адміністрації дійсно спрямовані на пошук замовлень та інвестицій, в ринкових умовах ці зусилля пропадуть даром, якщо не будуть підкріплені випуском конкурентоспроможної продукції. І тоді банкрутство буде найбільш ймовірним підсумком діяльності підприємства.

Тому головним напрямом у політиці якості в кризових ситуаціях повинно бути використання всіх наявних внутрішніх резервів для підтримки якості і пошук таких рішень, які дозволили б без зниження якості скоротити витрати.

Додатково до цього доцільно передбачити більш активне співробітництво з замовниками та постачальниками з метою спільного подолання труднощів.

Відомий вислів «нужда - мати винахідливості» якнайкраще підходить для такої ситуації.

У такі періоди необхідно також передбачити постійний аналіз економічної ситуації в країні з метою оперативного використання будь-яких можливостей для поліпшення якості, які будуть з'являтися у міру виходу економіки з кризи.

У всіх випадках політика якості повинна переконувати замовника в тому, що на підприємстві вірно визначено напрямки робіт і цілі у сфері якості та обрані реальні засоби для їх досягнення, які дозволять підприємству поставляти продукцію необхідної якості.

1.3.2. Планування якості

Планування якості в стандарті ІСО 8402 визначено як діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості і застосування елементів системи якості. У примітці додатково зазначено, що планування якості охоплює також оцінку якості, підготовку системи якості та програми якості, вироблення положень по поліпшенню якості.

Здійснюється планування, як правило, на двох рівнях:

1-й рівень-стратегічне планування, в якому намічаються основні напрямки робіт в області якості на перспективу. Стратегічне планування включає в себе також розподіл ресурсів, адаптацію до змін зовнішнього середовища. Стратегія якості може бути викладена разом з політикою якості.

2-й рівень - поточне планування якості, що включає, як правило, заходи, намічені на майбутній рік. Ці заходи зазвичай передбачають:

- зняття з виробництва застарілих виробів;

- Модернізацію виробів, що випускаються з підвищенням їх якості;

- Розробку та освоєння нових виробів;

- Проведення науково-дослідних робіт.
Функція планування повинна відповідати на три питання:

1) де ми знаходимося в даний час;

2) куди ми хочемо рухатися;

3) як ми збираємося робити це.

Планування якості здійснюється, виходячи з вимог замовників та ринків збуту і направлено на їх задоволення. Плани якості розробляються плановими органами та службою якості на основі пропозицій дослідницьких, конструкторських, технологічних і виробничих служб, відділу маркетингу і, при необхідності, - інших підрозділів.
Перед затвердженням планів всі ці пропозиції необхідно пов'язати між собою і розглянути на науково-технічній раді, визначивши основні показники: кількість типів і «питома вага» знову розроблюваних, освоюваних і що знімаються з виробництва виробів.

1.3.3. Організація робіт з якості

Організація робіт з якості включає в себе наступні етапи:

По-перше, - це розробка системи якості, тобто - Визначення структур, що входять в систему якості, їх функції та методів робіт. При цьому для створення системи якості, що відповідає сучасному рівню, використовуються рекомендації міжнародних стандартів ІСО 9000, в яких узагальнено досвід створення таких систем, накопичений в розвинених країнах.

Після розробки слід етап впровадження системи якості, протягом якого проводяться внутрішні перевірки системи і, як правило, - її доробка за результатами перевірок.

Завершальним етапом можна вважати сертифікацію системи якості на відповідність стандартам ІСО 9000. Отримання такого сертифікату від авторитетного незалежного органу істотно зміцнює позиції підприємства на ринках збуту, т.к. дає замовникам додаткову впевненість у можливості підприємства стабільно забезпечувати необхідний рівень якості.

Після впровадження системи якості потрібно проведення планових внутрішніх перевірок системи для підтримки її ефективного функціонування та вдосконалення. Після сертифікації системи буде потрібно організація інспекторських перевірок з метою підтвердження виданого сертифіката.

При організації робіт з якості вкрай важливо звернути увагу на те, щоб на всіх етапах виробничого процесу було передбачено все необхідне для забезпечення якості продукції: хороші матеріали, сучасне обладнання, інструмент та засоби вимірювань, добре навчений дисциплінований персонал і необхідна документація.

Створення та сертифікація системи якості, забезпечення ефективного функціонування системи та її подальше вдосконалення складають основний зміст організації робіт з управління якістю.

1.3.4. Навчання та мотивація персоналу

Навчання та мотивація персоналу - це, безсумнівно, дві різні функції.
Об'єднує їх те, що вони спрямовані на формування активного і кваліфікованого персоналу, який, поряд з матеріальною базою та організацією робіт, є одним з основних факторів якості. Бо, як уже зазначалося, тільки кваліфіковані і зацікавлені працівники, володіють необхідною матеріальною базою, здатні при відповідній організації робіт забезпечити необхідну якість продукції.

1.3.5. Навчання персоналу питань якості

Відомо, що для забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах науково-технічного прогресу потрібне постійне підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу по всіх необхідних напрямках, в тому числі - щодо забезпечення якості.

При цьому потрібно забезпечити диференційований підхід до навчання в залежності від ролі і функцій працівників на підприємстві.

Керівництву підприємства потрібно чітке розуміння принципів забезпечення якості та управління якістю, вміння вірно визначати політику в сфері якості та здійснювати стратегічне планування з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.

Управлінському персоналу, крім цього, потрібно твердо знати функції своїх підрозділів в системі якості і методи їх виконання, маючи загальне уявлення про систему якості і розуміючи свою роль і місце в цій системі.

Працівники служби якості повинні мати достатні теоретичні знання в сфері якості та вміти практично організувати управління і контроль якості продукції, для чого вони повинні також знати технологію і організацію виробництва продукції свого підприємства.

При навчанні виробничого персоналу необхідно мати на увазі, що якість формується у виробничому процесі і, отже, методи розробки і виготовлення продукції самі по собі мають бути спрямовані на досягнення необходмимі характеристик (необхідного рівня якості). Тому тут навчання якості невідривно від навчання професії взагалі. При цьому може знадобитися ознайомлення з деякими розділами з суміжних областей, таких, як метрологія, статистика та інших.

Крім того, оскільки такий працівник, виконуючи свою конкретну роботу, бере участь у загальному виробничому процесі, йому необхідно мати загальне уявлення про діючу систему якості, знати свою роль і місце в цій системі, а також знати, як він взаємодіє з питань якості з іншими працівниками та адміністрацією. Наприклад, які наслідки його чекають при забраковании його вироби і, навпаки, яке моральне і матеріальне заохочення він може підучити, стабільно забезпечуючи необхідну якість продукції. Комплекс цих та інших питань, що доповнюють чисто професійні знання, повинен стати предметом спеціального навчання в області якості.

У програмі

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар