загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по технології » Проектування АТС на районированной мережі

Проектування АТС на районированной мережі

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

Допущено до захисті ________________2001 р

Викладач __________________________

Дата захисту ______________________ 2001

Оцінка ________________________________

Викладач __________________________

Курсова робота

НА ТЕМУ:

"Проектування АТС на районированной мережі"

Дисципліна: Комутаційні станції міських телефонних мереж

Викладач


Учень

Група 8711

Спеціальність Т.12.01.01

МІНСЬК 2001

ЗМІСТ

Стор

.

ВСТУП ................................. ................................................ 5

1. проектувальні РОЗДІЛ ................................................... 6

1.1. РОЗРОБКА СХЕМИ ПОБУДОВИ ГТС ................................. .6

1.2. КОРОТКА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕАТС DX-200 ...... ..7

1.3. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ РОЗРОБЛЮВАНОЇ

РАТС .................................................................................... 10

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА ........................... .. .................................... 14

1 РОЗРАХУНОК ТЕЛЕФОННОЮ НАВАНТАЖЕННЯ ..................... .................. .14

1. РОЗРАХУНОК З'ЄДНУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ .................................... 18

ЛІТЕРАТУРА ............... ............................................................ ... 20

Графічна частина ............................................. .................. ..21

ВСТУП

З початку 70-х р.р. на телефонних мережах багатьох країн стали впроваджувати АТС нового покоління - цифрові АТС. Цифрові системи комутації більш ефективні, ніж Однокоординатний системи комутації просторового типу.

Основними перевагами цифрових АТС є: зниження трудових витрат на виробництво електронного комутаційного обладнання за рахунок автоматизації процесу їх виготовлення і настройки; зменшення габаритних розмірів і підвищення надійності обладнання за рахунок використання елементної бази високого рівня інтеграції; зменшення обсягу робіт при монтажі і налаштуванні електронного обладнання в об'єктах зв'язку; істотне скорочення штату обслуговуючого персоналу за рахунок повної автоматизації контролю функціонування обладнання та створення необслуговуваних станцій; значне зменшення металоємності конструкції станцій; скорочення площ, необхідних для установки цифрового комутаційного обладнання; підвищення якості передачі та комутації; збільшення допоміжних і додаткових видів обслуговування абонентів; можливість створення на базі цифрових АТС та ЦСП інтегральних мереж зв'язку, що дозволяють забезпечити впровадження різних видів і служб електрозв'язку на єдиній методологічній і технічній основі.

У цій роботі ми проектуємо електронну АТС DX-200 на районированной мережі.

1. проектувальні РОЗДІЛ

1.1. РОЗРОБКА СХЕМИ ПОБУДОВИ ГТС

Міська телефонна мережа (ГТС) - це сукупність станційних та лінійних споруд, а також кінцевих абонентських пристроїв (телефонних апаратів), призначена для забезпечення телефонним зв'язком абонентів міста. До основних станційним спорудам ГТС відносять комутаційне обладнання автоматичних телефонних станцій (АТС), підстанцій (ПС), установчо - виробничих АТС (УВАТС) і різних вузлів автоматичної комутації, а також встановлюється на цих станціях обладнання елетропітанія і систем передачі. До складу лінійних споруд входять лінійні кабелі (зрідка, головним чином на абонентських пунктах приміської зони, застосовуються повітряні лінії), телефонна каналізація, розподільні шафи і коробки проводки в абонентських пунктах і т.д. На
ГТС маються абонентські лінії (АЛ), за допомогою яких телефонні апарати підключаються до АТС, ПС або УПАТС і сполучні лінії (СЛ), які пов'язую між собою станції або вузли ГТС.

РАТС має 3 вузлових району. Кожен вузловий район містить свій вузол вхідного зв'язку, до якого підключаються РАТС інших районів за допомогою з'єднувальних ліній і АМТС. У кожному вузловому районі крім проектованої
АТС діють наступні АТС:

> ДШ АТС (декадно-крокова АТС) ємністю 9000 номерів;

> АТСК-У (координатна АТС) ємністю 10 000 номерів;

> ЕАТС (електронна АТС) ємністю 9000 номерів.

Станції пов'язані між собою пучками односторонніх СЛ за принципом
«кожна з кожною» .

Для зменшення затрат на СЛ зв'язок зі спецслужбами організована через вузол спецслужб (УСС).

На даній ГТС прийнята п'ятизначна система нумерації. При п'ятизначної нумерації використовуються однозначні коди, і абонентський номер має структуру КТСДЕ.

1.2. КОРОТКА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕАТС DX-200

Цифрова комутаційна система ЕАТС DX-200 розроблена фахівцями фірми «теля» (Фінляндія). Перші АТС цієї системи були введені в лад в 1985 р

До складу системи ЕАТС DX-200 входять чотири функціональні блоки:

> абонентська підсистема;

> Підсистема обробки викликів;

> Підсистема технічної експлуатації;

> Підсистема підключення з'єднувальних ліній.

До складу системи ЕАТС DX-200 входять два типи АТС: ЕАТС DX-210 і ЕАТС DX-
220.

Станція ЕАТС DX-210 щонайкраще пристосована для роботи в якості АТС малої ємності, однак при необхідності вона може бути використана в якості транзитної.

Структурна схема станції ЕАТС 220 приведена на рис. 1.

Абонентська щабель комутації SSW призначена для:

1. Підключення аналогових абоненсткіх ліній;

2. Аналого-цифрового перетворення;

3. Цифро-аналогового перетворення;

4. Концентрації навантаження;

5. Узгодження абонентської сигналізації з сигналізацією системи.

В абонентську підсистему станції входять блоки SUB і RSUB. У кожен SUB включається 64 абонентських лінії. В блок SSW може бути включено 64 А.Л., тобто 4096 абонентських лінії. SUB підключається до SSW за допомогою однієї ІКМ - лінії, тобто 30 мовних каналів, 2 службових.

Абонентський модуль SUB складається з блоків абонентських комплектів (SLU16 або / і SLU8), групових кодеров SUC і декодерів SUD.

> SLU16 - блок стандартних АК на 16 абонентських ліній, тобто SUB може включати 4 блоку SLU16;

> SLU8 - блок АК з додатковими функціями (передача тарифних імпульсів для ТА з лічильників і таксофонів), тобто SUB може включати 8 блоків SLU8.

Групова щабель комутації GSW призначена для:

1. Коммутация транзитних з'єднань.

2. Підключення тональних сигналів з генератора для абонентів до СЛ, включених в АТС.

3. Підключення блоків MFCU.

4. Підключення PBRU.

5. Комутація каналів сигналізації.

Крайовий станційний комплект ЕТ забезпечує електричне узгодження і синхронізацію зовнішніх ліній ІКМ з лініями ІКМ - АТС.

Генератор тональних сигналів TG призначений для формування різних, в основному акустичних, сигналів, необхідних на АТС. TG виробляє акустичні сигнали «Відповідь станції» , «Зайнято» , вказівний сигнал про закінчення розмови, повідомлення «Зайнято при перевантаженні» ,
«Виклик» . Крім того, він формує текстові сигнали для перевірки приймачів тастатурним набору, постійну комбінацію розрядів, передану у вільний вихідний канал АТС, а також фіксованих комбінацій розрядів, використовуваних для функцій керування та діагностики АТС. Генератор TG є цифровим пристроєм, побудованим на ППЗУ.

Блок многочастотной сигналізації MFCU забезпечує перетворення багаточастотних сигналів в напрямку прийому в цифрову форму для приладів, керуючих сигналізацією.

Блок приймачів кнопкового набору PBRU призначений для перетворення багаточастотних сигналів, які передаються на АТС абонентами з тастатурним набором в цифрову форму для пристроїв, керуючих встановленням з'єднання.

Основним завданням апаратури AONU є визначення номера абонента при що виходить міжміського зв'язку.

CNFC - конференцсвязь.

Устаткування ЕОМ:

Загальна шина повідомлень MB створює точно відрегульований і стійкий інтерфейс між блоками системи, тобто забезпечує обмін інформацією між ЕОМ-керуванням.

SSU - мікроЕОМ, що керує роботою ступені:

> сигналізація з SUB здійснюється по 16 канальному інтервалу;

> Здійснює управління комутацією розмовних трактів від 64 абонентів на 30 каналах ІКМ;

> Здійснює контроль шлейфу АЛ, тобто прийом виклику від абонента А;

> Виробляє пробу каналів встановлення і роз'єднання з'єднань SSW;

> Управляє роботою блоку AONU і комплекту конференцзв'язку.

Блок лінійної сигналізації LSU забезпечує сигналізацію всередині станції.

Блок сигналізації по загальному каналу (міжстанційний сигналізація) CCSU забезпечує обробку повідомлень системи сигналізації.

М - маркер (на АТС 2 маркера, кожен підключений до своєї половини дубльованого КП ступені ГІ). Призначений для проби каналів, встановлення і роз'єднання з'єднань в блоці GSW.

Блок регістрів RU керує обробкою виклику на етапі прийому адресної інформації для встановлення з'єднання і на етапі передачі сигналізації при встановленні з'єднань. В блоці регістрів знаходиться кілька подрегістров: один регістр - на прийом, інший на передачу. Кожна пара регістра працює незалежно від інших пар.

СМ - центральне пристрій зберігання. У ньому розміщені дані про з'єднувальний лініях, способі побудови мережі і т.д. На підставі цих даних регістр приймає рішення щодо встановлення з'єднань.

Блок статистики STU спостерігає за навантаженням на АТС, забезпечує облік даних про зміну навантажень і т.д. Блок STU дубльований.

Обидва блоки працюють незалежно один від одного. В них записуються одні й ті ж дані. Можливі помилки виявляються порівнянням вмісту блоку.

ЕОМ технічної експлуатації ОМС забезпечує зв'язок оператора і системи
АТС, а також приймає і обробляє аварійну сигналізацію і виводить її на друк, дисплей і т.д.

1.3. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ

ПРОЕКТОВАНОЇ РАТС

У відповідності зі схемою побудови мережі, представленої на (рис.1). в проектовану АТС включаються пучки СЛ:

V Вихідні: до АМТС (3СЛ), до УСС (СЛ), до РАТС 34, 31, 32 (СЛ), до УВС 1 (для зв'язку з РАТС 11, 12, 13,
14, 15), до УВС 2 (для зв'язку з РАТС 21, 22, 23,
24).

V Вхідні: від УВСМ (СЛМ), від УВС 3 (СЛ), від РАТС 34, 31, 32.

Зв'язок проектованої АТС з існуючими АТС здійснюється по ІКМ-лініях.

Згідно технічній характеристиці ЕАТС DX-220, до складу станції входять наступні ступені шукання: SSW і GSW, а такжн керуючі пристрої.

Функціональна схема проектованої АТС з урахуванням вищевикладеного представлена ??на рис.2.

В щабель абонентського шукання входять наступні Стативи:

SE - статив абонентських комплектів. Він містить не більш 1024АК. Блоки живлення статива дубльовані.

SSE - статив обробки абонентської сигналізації та комутації. Включає в себе дубльовану абонентську щабель комутації (96 ІКМ - ліній) з пристроєм управління. Половини дубльованої

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар