загрузка...

трусы женские
загрузка...

Азбука знаків.

ВСТУП

Виробництво конкурентоспроможних товарів і послуг, їх про-
рух на ринки світу є важливим чинником стабільності
економіки, забезпечення зайнятості населення поліпшення торгового
балансу країни. Крім того, це підвищує престиж країни на
міжнародній арені і багато в чому визначає становище держави
в міжнародній "табелі про ранги".

-------------
ЗНАКИ НАГОРОД

Тому багато країн світу прагнуть заохочувати фірми і ор-
ганізації своєї країни, які домагаються успіхів в експорті товарів
і послуг та / або в сприянні експорту національних товарів, і
виділяти їх серед інших компаній.
Як правило, це здійснюється шляхом присудження фірмі
спеціально затвердженого призу - премії за досягнення в експор-
ті, що підтверджується спеціальним документом. При цьому суще-
ствуют спеціальні знаки, які уособлюють ці нагороди, і фірма-
лауреат отримує право протягом певного часу поме-
щать цей знак на своїх рекламних і ділових документах і
матеріалах.
Прикладами таких знаків (нагород) є:

Королівська Нагорода за експортні досягнення у Веліко-
британії, серед лауреатів якої, можна назвати, компанію
"CROSSLEE", изготавливающую широку гаму пральних
машин і обертових барабанних сушарок під торговою мар-
кой "White Knight "(" Білий лицар ");

Президентська "Е" - і "Е - Star" - нагороди (США) за ви-
дающиеся успіхи в експорті.

РІС. 1. "Е" - нагорода.

Для отримання першої експортної нагороди ("Е") компанія
виробник або організація, яка сприяє експорту, повинна
засвідчити значні досягнення по освоєнню зару-
бажаних ринків протягом чотирьох і більше років.
Лауреати "Е" - нагороди отримують сертифікат, підписаний се-
Кретаро з питань комерції від імені президента США, зна-
чок із зображенням символу нагороди та білий прапор з блакитною
"Е" для вивішування над промисловим підприємством або офісом.
При цьому фірми, організації або приватні особи, содействую-
щие експорту, отримують сертифікат "Е" - нагороди в області ус-
луг зі сприяння експорту.
Заохоченням більш високого рівня є "Е - Star" - на-
граду, яка доступна тільки для володарів "Е" - нагороди,
продовжують успішну експортну діяльність.
В цілях інформування широких кіл громадськості жур-
нал "Business Amerika" публікує списки експортерів США - об-
ладателей цих нагород .
Таким чином, створюється ситуація, коли, розвиваючи експорт
своєї продукції, компанії допомагають своїй країні, а країна за
це відзначає їх діяльність, створюючи моральні стимули для
підприємців.
На даний момент проблеми конкурентоспроможності російських
і посилення експортної політики є особливо актуальними
для економіки Росії і, враховуючи досвід промислово розвинених
країн, для їх рішення можуть бути використані не тільки ма-
матеріальні, а й моральні стимули подібні зазначеним вище.

ЗНАКИ НА СПОЖИВЧИХ ТОВАРАХ
-----------------------------------

На минулій виставці "КОНСУМЕКСПО" (1993 г.) спостерігалося
велику увагу виробників і дистриб'юторів до спеціальної
маркуванні споживчих товарів. Про маркування споживач-
ських товарів спеціальними знаками, з метою інформування по-
требителей про властивості пропонованих товарів, хотілося б рас-
сказати в цій статті докладніше.
Більшість знаків, присутніх на упаковці, етикетках
або на самому товарі (за винятком товарних знаків) можна
розділити на такі групи .

1. ЗНАКИ ВІДПОВІДНОСТІ встановленим вимогам якості
виготовлення та безпеки для людей.
У цій групі найбільш часто зустрічаються знак соот-
повідності нормам Європейського Співтовариства - "СЕ". Серед про-
чих товарів, що носять "СЕ" - знак, продукція фірми "Schwan-
Stabilo" (олівці, ручки і т. Д.), Відповідальна требовани-
ям ЄС до виробів для дітей і школярів.
Говорячи про продукцію, що носить національні знаки соответ-
ствия, потрібно сказати про південнокорейському досвіді. У цій стра-
не згадується маркуванні надають достатньо велике зна
чення. Зокрема, серед знаків, якими відзначається про-
дукция високого рівня, - знаки "Хороший дизайн" і "хоро-
шиї якість".
Іншим поширеним знаком цієї групи є
знак "GS" - "перевірено на безпеку", що засвідчує бе-
зопасности продукції в відповідність до німецькими нормами.
Особливо часто цей знак зустрічався на продукції ФРН, а
зараз, природно, на продукції об'єднаної Німеччини,
виробленої або експортованої.
Високий рівень споживання в розвинених країнах світу
призводить до того, що люди бажають, щоб рекламовані
властивості товарів були підтверджені компетентними органами .
Товари, схвалені ними, відзначаються спеціальними знаками.
Це знак "досліджений на придатність для харчових продук
тов", присвоєний Інститутом Фресеніуса фільтрувальним сіс-
темам "Бріта" .

2. ЕКОЛОГІЧНА МАРКИРОВКА

Все більшу увагу в цивілізованому світі привертають
проблеми, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Питання
екології стають предметом розгляду національних пра
рі і міжнародних органів. Тисячі людей стре-
мятся використовувати в основному екологічно чисту продук
цію, предмети і пристрої, що не заподіюють шкоди окружа-
-ющей середовищі або зводять цей збиток до мінімуму.
У зв'язку з цим постають завдання:
- виділення екологічно нешкідливих виробів з усієї
сукупності промислових виробів! ";
- стимулювання виробництва і застосування еколо-
кой продукції;
- пропаганди заходів щодо охорони навколишнього середовища та
ін ..
Знаки екологічності умовно можна розділити на три
групи.

2.1. ЗНАКИ, відбивається нешкідливих для екології
ВИРОБІВ В ЦІЛОМУ АБО ЇХ ОКРЕМИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.

Ці ж знаки можуть застосовуватися для позначення предметів
і пристроїв, що використовуються для заощадження природи, а також
в якості екологічних символів.
Для позначення аерозолів, у складі яких отсутству-
ют речовини, що призводять до зменшення озонового шару , ис-
пользуют особливі знаки, центральним елементом яких звичайні-
але є зображення земної кулі.
Вироби з полімерів, які не заподіюють значного ущер-
ба природі при їх утилізації, також позначаються разлічни-
ми знаками і написами.
На жаль, на вітчизняній продукції еко - знаки поч-
ти не ставляться, за рідкісним винятком.
Найбільш відомі в цій групі знаки "Білий лебідь" і
"Блакитний ангел". В Японії "Еко - знак" проставляє Японська
асоціація з охорони навколишнього середовища.

2.2. ЗНАКИ І НАПИСИ, закликає до ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО
го середовища І ЗНАКИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ, піддавшись
вторинної обробки, та продукції, отриманої В РЕЗУЛЬТАТІ
ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ.

Cреди них як гармонізовані знаки, так і собствен-
ниє розробки фірм-виробників продукції. Прикладами мо-
гут служити знак, застосовуваний в США для позначення бу-
маги, отриманою з вторинної сировини з написом, кажучи-
щей про те, що папір отримана з вторинної сировини, і
емблема вторинної обробки, використовувана в США для мар-
кировки продукції з вторинної сировини, відповідних ба -
ков, контейнерів для відходів і в пропагандистських цілях.
Крім того, до цієї групи знаків можна віднести различ-
ниє знаки, з написами, в яких містяться заклики не
смітити , не забруднювати навколишнє середовище, здавати соответст-
вующие предмети (банки, папір і т.д.) для вторинної пере
ництва. Подібна маркування отримала широке распростране-
ня в багатьох країнах світу. Окремі знаки цього виду
зустрічаються і на вітчизняної продукції, наприклад, на не-
яких пакетах з молочними продуктами та ін. Правда спе-
ціалістів стверджують, що ці пакети надходять через рубе-
жа для подальшого наповнення.

2.3. ЗНАКИ, відображає НЕБЕЗПЕКА ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ
ЛЮДИНИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Для індексації небезпеки предметів для людини і окру-
жающей середовища в країнах Європи розроблені відповідні
знаки. Щоб знаки були зрозумілі, їх зазвичай супроводжують над-
пісямі, що характеризують вид небезпеки (шкідливо, раздражи-
тель, вогненебезпечно і т.д.) і містять інші пояснень
шкідливого впливу і нюанси застосування.

Найпоширенішим еко - знаком на продукції з Гер-
манії є "GRUNE PUNKT", що застосовується у системі
заходів по запобіганню забруднення навколишнього середовища
побутовими відходами та підтримці їх вторинної переробки.
Інший знак, це знак, який можна зустріти на мно-
жество письмового приладдя високої якості, произво-
дімих фірмою " Schwan - Stabilo ", з урахуванням вимог со-
зберігання навколишнього і забезпечення безпеки людей.
Поряд з прийнятими на міжнародному та національному уров-
ні, багато фірм, як вже говорилося, використовують собствен-
ниє знаки для виділення більш екологічної продукції.
Так, на пральні машини, що продаються під торговою мар-
кой "FORON" поміщають знак з написом "З зниженою сте-
пенью шкідливості для навколишнього середовища ".

3. попереджувального маркування. Включає в себе инфор-
мацію з безпечного

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар