загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з товарознавства » анліз товарних операцій

анліз товарних операцій

Зміст

1. Значення і завдання оптового товарообігу в нових умовах господарювання 4
2. Аналіз загального обсягу реалізації, його динаміки і структури 5
3. Аналіз факторів, що зробили вплив на реалізацію товарів 10
4. Аналіз виконання договірних зобов'язань з покупцями 18
5. Висновки і пропозиції за результатами аналізу 27
Список використаних джерел 30
Програми
1. Значення і завдання аналізу оптового товарообігу в ринкових умовах господарювання
У зв'язку з переходом економіки Росії до сучасних ринкових відносин і наближенні вітчизняного бухгалтерського (управлінського і фінансового) обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності аналітичне дослідження продажу товарів в оптовій торгівлі.
В даний час оптова торгівля є одним з найпоширеніших видів діяльності підприємств в нашій країні і відноситься до числа найважливіших показників економічного розвитку. Він впливає, як на виробництво, так і на споживання.
У динаміці оптового товарообігу висвітлюються систематичне зростання вітчизняного виробництва, з одного боку, безперервний підйом якості життя населення країни - з іншого. Він надає також великий вплив на всі кількісні та якісні показники роботи торгових підприємств і організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать такі показники, як: доходи, прибуток, рентабельність, сума і рівень витрат обігу, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, платоспроможність, інвестиційна привабливість, та інші показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства.
Велике значення у виконанні і перевиконанні бізнес-планів оптового товарообігу, вишукуванні резервів по його збільшенню, поліпшенню обслуговування підприємств має систематичний і ретельний аналіз цих планів.
Таким чином, значимість економічного аналізу оптового товарообігу в сучасних умовах пояснюється, по-перше, тим що економічний аналіз є ефективним засобом реагування на безперервні зміни в ринкових умовах Росії, по-друге. Тим що показники реалізації товарів, є базовими в системі показників економічної та фінансової діяльності організації.
До основних завдань аналізу оптового товарообігу відносяться наступні:
контроль виконання бізнес-плану товарообігу за загальним обсягом і за товарними групами;
Оцінка виконання бізнес-плану за оптовими підприємствам і організаціям, що входять в дану оптову систему;
Вивчення ритмічності і рівномірності виконання бізнес-плану товарообігу як в цілому по оптовій системі, так і по окремих оптовим організаціям і підприємствам;
Вивчення динаміки оптового товарообігу за ряд років;
Виявлення змін, які у обсязі і структурі оптового товарообороту, товарних запасів і надходження товарів обумовлених дією об'єктивних і суб'єктивних факторів;
Розтин вивчення причин, що сприяють виконанню або, навпаки, гальмують виконання бізнес-плану оптового товарообігу;
Оцінити вплив зміни оптової реалізації на фінансову стійкість підприємства;
Розробка заходів спрямованих на стовідсоткове виконання бізнес-плану та подальший приріст обсягу товарообігу.
Аналіз загального обсягу реалізації, його динаміки і структури
Реалізація товарів робить істотний вплив на виробництво і споживання. Від ступеня виконання плану залежать якісні та кількісні показники, що характеризують діяльність підприємства, такі як витрати (витрати обігу), сума валового доходу, прибуток, рентабельність, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, розмір площі торгового приміщення, фінансова стійкість. Саме тому аналіз загального обсягу реалізації, його структури та динаміки в даний час так важливий.
Аналіз обсягу продажів проводиться за кожен місяць, квартал, півріччя та рік. При цьому фактичні показники порівнюються з плановими, з даними попередніх періодів, а також розраховуються відсоток виконання плану, абсолютне відхилення від плану, темпи зростання і приросту (ланцюгові і базисні) за аналізований відрізок часу, абсолютне значення одного відсотка приросту обсягу продажів.
Аналіз динаміки реалізації товарів, розрахунків базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту представлені в додатку 1.
Розрахунки, наведені в додатку 1 показують, що кінця 2001 року обсяг продажів збільшився на 17,5%, це склало 743,4 тис. руб., і обсяг реалізації знаходився на одному рівні. Але темп зростання обсягу продажів був досить нерівномірним [додаток 2]. Цьому сприяли погіршення умов зберігання товарів, а до зростання продажів призвело збільшення розміру торговельної площі.
Оцінимо виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Прімцветметторг» по кварталах 2001 р. (таблиця 2.1.).
Таблиця 2.1.
Виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Прімцветметторг» по кварталах за 2001 р.
(тис. крб.)
Квартали
План
Факт
Відхилення
Виконання плану,%

Уд. вага
Абс.чісло
Уд. вага
Абс.чісло
Уд. вага
Абс.чісло

I квартал
25,6
4313,6
24,95
4254,1
- 0,65
- 59,5
98,6
II квартал
20,73
3493,0
20,81
3548,2
0,08
55,2
101,6
III квартал
24,91
4197,3
24 , 93
4250,8
0,02
53,5
101,3
IV квартал
28,74
4842,7
29,31
4997,5
0,67
154,8
103,2
Рік
100
16850,0
100
17050,5
-
200,5
101,2

Наведені дані показують, що в 2001 році на підприємстві ВАТ «Прімцветметторг» план з реалізації товарів був виконаний на 101,2%, в результаті чого фактичний обсяг продажів перевищив планований на 200,5 тис. руб. З таблиці видно, що планові показники реалізації товарів в II, III і IV кварталах були перевиконані. У першу чергу це пов'язано з розширенням асортименту реалізованих товарів і збільшенням розміру складських приміщень.
Для оцінки рівномірності і ритмічності виконання плану реалізації визначимо коефіцієнти ритмічності і рівномірності виконання плану.
Коефіцієнт ритмічності визначається формулою:
VФП
Крітмічносьті =, (2.1)

де VФП-фактичний обсяг реалізації товарів в межі плану,
VП-плановий обсяг реалізації товарів,
Крітмічносьті-коефіцієнт ритмічності.
. Коефіцієнт варіації та рівномірності визначається за такими формулами:
(2.2)

(2.3)

До рівномірності = 100 - V (2.4 )

де, - середньоквадратичне відхилення;
Х1 - відсоток виконання плану реалізації за кожний квартал або місяць;
Х0 - відсоток виконання плану реалізації за рік;
N - число місяців або кварталів;
V - коефіцієнт варіації;
До рівномірності - коефіцієнт рівномірності.
Згідно з даними таблиці 2.1. і наведеними формулами. Коефіцієнт ритмічності виконання плану реалізації дорівнює 0,75 (3/4), тобто ритмічним його виконання було тільки на 75%.
Для того щоб визначити коефіцієнт варіації та рівномірності, визначимо:

Коефіцієнт варіації (нерівномірності) виконання плану реалізації за звітний рік склав:
V = 2,26%
Отже, виконання плану реалізації було рівномірним тільки на 97,74% (100 - 2,26).
Наведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що виконання плану реалізації товарів у ВАТ «Прімцветметторг» в протягом 2001 р. була не ритмічним, що пов'язано з нерівномірним завезенням товарів, недостатнім вивченням попиту.
На зміну обсягу продажів великий вплив робить структура реалізованих товарів. Оцінимо вплив структури товарів на величину товарообігу у ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 р. [додаток 3].
З розрахунків видно, що в цілому за рік обсяг реалізації, в порівнянні з планом, виріс на 200,5 тис. руб. Це відбулося в основному за рахунок перевиконання плану за такими видами товарів:
* хрящі свинячі (реалізовано на 470,1 тис. руб. Більше ніж планувалося);
* Печінка яловича (реалізовано на 224,9 тис. руб. Більше ніж планувалося);
* Кури канадські (реалізовано на 50,0 тис. руб. Більше ніж планувалося);
* Фарш індички (реалізовано на 40,0 тис. руб. Більше ніж планувалося).
Значне зростання обсягу продажів за цими видами товарів викликаний зростанням цін і збільшенням попиту на них.
За результатами аналізу загального обсягу реалізації товарів, його структури та динаміки в ВАТ «Прімцветметторг» за 2001 р. можна зробити наступні висновки. Не дивлячись збільшення обсягу продажів до кінця року на 743,4 тис. руб., Реалізація товарів по кварталах була нерівномірною. Це було викликано поганими умовами зберігання товарів, внаслідок чого вони втратили свої первісні якості, неритмічним і нерівномірним завезенням

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар