загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з товарознавства » Складський технологічний процес і його складові частини

Складський технологічний процес і його складові частини

Зміст
Введение ................................................................................. ..3
1. Теоретична частина:
1.1. Зміст і принципи організації складскоготехнологического процесу ................................................ .5
1.2. Технологія операцій по надходженню товарів на склад: .............................................................................. .7
1.2.1. Розвантаження товарів ............................................. ... 7
1.2.2. Організація і технологія приймання товарів поколічеству і якістю на складі ....................................... ..9
1.2.2.1. Приймання товарів за кількістю ..................... 10
1.2.2.2. Розпакування і приймання товарів за якістю ... ..13 1.3. Технологія зберігання товарів на складі ........................ 14
1.4. Організація і технологія відпуску товарів зі складу ... 18
2.Практіческая частина:
2.1. Коротка характеристика ВАТ «Гаврилов - Ямський льонокомбінат» .................................................................. 21
2.2. Характеристика складів ВАТ «Гаврилов-Ямскій льонокомбінат» .................................................................. .22
2.3. Організація складського технологічного процесу на прикладі етилового спирту ................................................ ..25
2.3.1. Приймання етилового спирту .................................... .26
2.3.2. Зберігання етилового спирту .................................... 29
2.3.3. Відпустка етилового спирту .................................... ... 31
Висновок ............................................................... ............ .34
Використані інформаційні джерела ........................ ... 39
Введення
Склади - це будівлі, споруди, призначені для зберігання товарних запасів.
В даний час жодне підприємство (будь то виробниче або торгове підприємство) не може нормально функціонувати без наявності складського господарства. Така велика потреба в складах пояснюється тим, що вони служать не тільки для зберігання та накопичення товарних запасів, а й для подолання тимчасової і просторової різниці між виробництвом і споживанням продукції, а також для забезпечення безперервної, безперебійної роботи виробничих цехів (в промислове підприємство) і підприємства в цілому.
Робота на складі включає комплекс робіт, пов'язаних з підготовкою до приймання і прийманням товарів, розміщенням їх на зберігання, організацією зберігання, підготовкою до відпустки і відпустка товарополучателей. Всі ці операції в сукупності і складають складської технологічний процес.
Актуальність обраної теми курсової роботи пояснюється тим, що складські операції мають велике значення для діяльності всього підприємства. Тому дуже важливо правильно і раціонально організувати складської технологічний процес. А саме ретельна і уважна приймання товарів за кількістю та якістю дозволяє своєчасно виявити і запобігти надходженню потрібної кількості товарів, а також товарів, якість яких не відповідає стандартам. Застосування при зберіганні раціональних способів укладання, дотримання основних принципів зберігання, підтримка оптимальних режимів зберігання і організація постійного контролю за збереженими товарами забезпечують не тільки збереження товарів і відсутність їх втрат, але також створюють зручності для їх правильної і швидкої отборки, сприяють більш ефективному використанню складської площі . Дотримання схеми відпустки товарів (отримання замовлень від покупців; отборка товарів з місць зберігання; переміщення в зону комплектування замовлень; комплектування замовлень і упаковка; помаршрутное комплектування партій; переміщення укомплектованих партій в зону навантаження; погрузка транспорту) та уважність складських працівників сприяють правильному, чіткому і швидкому виконанню замовлень покупців, а значить і підвищенню престижу самого підприємства.
Також слід зазначити, велике значення механізації і автоматизації всього складського технологічного процесу, так як застосування засобів механізації та автоматизації при прийманні, зберіганні та відпуску товарів сприяє зростанню продуктивності праці складських працівників, підвищенню ефективності використання площі і ємності складів, прискоренню вантажно-розвантажувальних робіт, скорочення простоїв транспортних засобів.
Не менше значення має правильне і безпомилкове оформлення документів, так як помилки в складанні документів негативно позначаються на всіх операціях складського технологічного процесу.
Таким чином, ефективна складська робота веде до успішного виконання робіт в інших функціональних сферах.
Головними цілями курсової роботи є:
1. Розглянути теоретичні аспекти організації складського технологічного процесу;
2. Простежити відповідність операцій з приймання, зберігання та відпуску етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» розглянутим теоретичним аспектам.
Для реалізації цих цілей необхідно виконати наступні завдання:
1. Розглянути зміст і принципи організації складського технологічного процесу;
2. Розглянути технологію операцій з приймання товарів на склад;
3. Розглянути технологію зберігання товарів на складі;
4. Розглянути організацію відпустки товарів зі складу;
5. Дати характеристику ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» і його складів;
6. Розглянути технологію приймання, зберігання та відпуску етилового спирту на ВАТ «Гаврилов-Ямський льонокомбінат» , а також документальне оформлення цих операцій.
1.1. Зміст і принципи організації складського технологічного процесу
На складах здійснюється цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій по надходженню, зберігання та відпуску товарів. Ці операції в сукупності і складають складської технологічний процес. Зміст та обсяг складського технологічного процесу залежать від виду складу, фізико-хімічних властивостей товарів, що зберігаються на ньому, обсягу вантажообігу та інших факторів.
Ефективність складського технологічного процесу забезпечується його раціональним побудовою, тобто чітким і послідовним виконанням складських операцій.
Види технологічних операцій та їх зміст залежать в першу чергу від характеру виконуваних складом функцій і асортименту товарів, які там зберігаються.
Крім того, на побудову складського технологічного процесу впливають:
- транспортні умови (наявність під'їзних шляхів);
- Величина добового вантажообігу (обсяг товарної маси в натуральному обчисленні, що проходить через склад за певний період часу);
- Рівень механізації вантажно-розвантажувальних та інших трудомістких робіт;
- Пристрій і планування складу;
- Умови зберігання товарів.
Істотний вплив на общуюпродолжітельность процесу товароруху надає швидкість виконання технологічного складського процесу, яка залежить від завдань і функцій, виконуваних складом, умов поставки товарів, ступеня механізації складських операцій.
В основу раціональної організації складського технологічного процесу покладено такі найважливіші принципи:
* планомірність,
* послідовність і ритмічність,
* ефективне використання засобів механізації,
* раціональна організація внутрискладского переміщення вантажів
* забезпечення схоронності товарів.
Планомірність роботи складу багато в чому залежить від того, наскільки рівномірно товари надходять на склад, відправляються покупцям. Розробка планів і графіків надходження та відпуску товарів дозволяє працівникам складу своєчасно підготуватися до виконання відповідних операцій, виділити необхідні приміщення, обладнання тощо. Д.
Послідовність і ритмічність технологічного процесу означає, що виконання всіх взаємопов'язаних операцій повинно бути узгоджено за часом. При цьому за рахунок рівномірного розподілу робочого часу і обов'язків між виконавцями окремих операцій створюються сприятливі умови праці працівників.
Ефективне використання средствмеханізаціі припускає застосування сучасної підйомно-транспортної техніки, яка забезпечує не тільки підвищення продуктивності праці працівників складу, але і сприяє максимальному використанню площі і ємності складу.
Раціональна організація внутрискладского переміщення вантажів передбачає застосування транспортно-технологічних схем переробки вантажів, які забезпечують рух вантажопотоків за прямими найкоротшим шляхам і виключають зустрічні перевезення.
Забезпечення збереження товарів - це, насамперед, створення оптимальних умов зберігання, а також застосування раціональної системи розміщення та укладання товарів з урахуванням термінів їх надходження на склад і товарного сусідства.
Всі операції складського технологічного процесу можна умовно розділити на 3 групи:
1. операції по надходженню товарів;
2. операції зі зберігання товарів;
3. операції з відпуску товарів.
Операції, пов'язані з надходженням товарів на склад виконуються в такій послідовності:
- розвантаження транспортних засобів, в яких надійшли товари;
- переміщення товарів на ділянку приймання;
- розпакування товарів;
- приймання товарів за кількістю та якістю.
Зберігання товарів передбачає здійснення таких операцій, як:
- доставка товарів в зону зберігання;
- розміщення товарів у стелажах та їх укладка в штабеля;
- створення оптимальних умов зберігання товарів
урахуванням їх фізико-хімічних властивостей.
Операції з відпуску товарів включають в себе наступне:
- отборку товарів з місць зберігання;
- переміщення відібраних товарів на ділянку комплектування;
- комплектування товарів відповідно до замовлень оптових покупців;
- упаковку товарів в інвентарну тару;
- переміщення упакованих товарів в зону навантаження;
- вантаження.
Більшість перерахованих операцій супроводжується їх документальним оформленням.
1.2. Технологія операцій по надходженню товарів на склад
Операції з надходження товарів складають початкову стадію складського технологічного процесу. Кількість операцій та послідовність їх виконання залежать від розмірів партій товарів і видів транспортних засобів, якими вони доставляються на склад.
В організації приймання велике значення має попереднє встановлення часу прибуття і кількості, що надходять на склад товарів, що дозволяє завчасно спланувати необхідні заходи щодо приймання товарів.
До підготовчих заходів із приймання товарів на складі відноситься:
* встановлення місця розвантаження транспортних засобів, максимально наближеного до приміщення для зберігання;
* Визначення необхідної кількості працівників для розвантаження і розподіл робіт між ними;
* Визначення необхідної кількості і видів підйомно-транспортного обладнання та підготовка його до прибуттю товарів;
* Завчасне визначення місць зберігання;
* Підготовка документації, пов'язаної з оформленням приймання-здачі товарів.
1.2.1. Розвантаження товарів
Перш ніж приступити до безпосередньої приймання товару,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар