загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по трудовому праву » Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАІНИ

УКРАІНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права.

Курсова робота з трудового права на тему:

Міграція робочої сили (юридичний аспект).

Виконав: студент гр. П-82

Сидоренко М.В.

Перевірила: к.ю.н.

Маркіна Т.Г.

Суми 2000

Зміст

стор.

1. Вступ. 2-

3

2. Загальне поняття робочої міграції.

4-9
3 Сучасна міграція в Україні, її етапи.
10-14
4 Правове регулювання міграційних процесів.
15-24
5 Робоча еміграція громадян України.
25-31
6 Робоча імміграція іноземців та осіб без громадянства та їх працевлаштування в Україні.

32-37
7. Висновок.Особистий погляд на вирішення проблеми.

38-40
8. Список використаної літератури.

41-42

1.Вступ

Починаючи викладення такої глобальної проблеми як міграція робочої сили, хотів би зазначити, що міграційні рухи є так званим індикатором реакції населення на зміни в економічному, політичному, соціальному житті будь-якого суспільства, а зміни в нашій державі відбуваються чуть не коден день. І саме розмір, напрямки та маштаби таких процесів певною мірою свідчать про стабільність, або навпаки, нестабільність суспільного розвитку в країні.

Процес міграції безпосередньо пов'янаний з економічними перебудовами в будь-якій країні. Саме структурна перебудова економіки, конверсія оборонного комплексу, банкрутство та ліквдація ряду пядприємств промисловості, зупинка виробництва та інші проблеми, нашої ще молодої держави, призвели до істотного скорочення та вивільнення в істотно-галувому та якіно-професійному розрізі робочої сили. Водночас дефіцит державного та регіональних бюджетів, та незначна частка іноземних інвестицій не дає змоги за короткий проміжок часу перепідготувати та перерозподілити великі обсяги вітчізняної робочої сили. Все це стало передумовою появи значної кількості вільної робочої масси, а держава не взмозі забезпечити її необхідними робочими місцями. Ось ми і є свідками того, що одні, будучи науковцями працюють сторожами, а іньші, ті що не мають освіти стоять у "керма", але основна ж масса працівників тремтить в пошуках гарного робочого місця і вдосконалившись тим що не може знайти роботи в нашій державі, шукає різні вакансії праці за межами держави, формуючи тим самим групу мігруючої робочої сили.
Радикальні економічні й політичні реформи, що відбуваються нині в нашій країні, не могли не вплинути на розвиток міграції робітників, яка є найчутливішою сферою функціонування господарського комплексу.
З набуттям Україною незалежності, демократизацією суспільного життя були усунені характерні для тоталітарного суспільства обмеження щодо реалізації права людини на вільне пересування і вибір місця проживання.

Говорячи про міграцію, хотілося б зупинитися на двох основополагаючих актах, прийнятих Україною,-Акт проголошення незалежності України від 24.10.1991р., та Конституції України, яка була прийнята 28.06.1996 - як маючих безпосередкове відношення до питань, які пов'язані з міграційними проблемами.

Проголошення незалежності потягнуло прийняття закона, який втановив би правовий зв'язок держави та його громадян. Таким став
Закон України "Про громадянство" від 08.10.1991р. Прийнявши цей закон Україна стала перед проблемою перебування на її території іноземців, осіб без громадянства, а також з іншими проблемами пов'язаними з міграцією населення. Це підштовхнуло до прийняття нових законів "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994р. та
"Про біженців" від 24.12.1993р.

З прийняттям Конституції правові акти, регламентуючі питання громадянства та міграції були впорядковані та приведені у відповідності до конституційних норм. Однак вищевказані законодавчі акти не взмозі регулювати питіння міграції населення, а "відсутність закону "Про міграцію" ліше погіршує стан в державі".

Отже всі ці проблеми впливають на регулювання процесів міграції в Україні. Метою моєї роботи є дослідити саме те яким чином регулюються проблеми міграції в Україні, яким чином повинні працевлаштовуватись іноземці та особи без громадянства, як регулює держава захист прав ті інтересів українців, які виїжджають за кордон з метою працевлаштування, як захищаються їх права та інтереси в разі порушення. Також одним із важливих питань роботи є дослідження історичного розвитку міграційних процесів в Україні.

2.Загальне поняття робочої міграції.

Теорія міграції є необхідним елементом пізнання самої проблеми міграції, тому що вивчення її є необхідним підгрунтям для вирішення проблеми на практиці. Тому вважаю за необхідне висвітлення загального поняття робочої міграції.

Найбільш поширеними термінами, що висвітлюють поняття міграції є міграція, еміграція і імміграція. Ці визначення є економічними, але вони необхідні для висвітлення данного питання. Міграція - це поняття, яке поєднує в собі і іміграцію і еміграцію, міграція - це переміщення громадян із однієї держави в другу, а тому як моя праця пов'язана з міграцією робочої сили, то я буду розглядати це питання в данному ракурсі.

Еміграція робочої сили - це переміщення громадян із однієї держави в іньшу з метою працевлаштування; іміграція робочої сили - в'їзд в державу громадян інших країн з метою працевлаштування згідно діючим міжнародним угодам.

Також, щоб більш суттєво уявити процес міграції я звернувся до відповідної літератури і коротко спробую висвітлити хід міжнародної міграції робочої сили, а також виділити найважливіші причини та її напрямки.

Массова міграція населення стала одним з характерних явищ життя світового суспільства в другій половині двадцятого сторічча. Міграція населення це пересування людей через кордони визначених територій зі зміною постійного місця проживання чи повернення до нього.

Міжнародна (зовнішня) міграція існує в різних формах: трудова, сімейна, рекреаційна, туристична.( Згідно теми моєї курсової роботи нижче мною буде викладено саме проблему трудової міграції. Міжнародний ринок робочої сили охоплює потоки трудових ресурсів, які в пошуках нової роботи перетина-ють міжнародні кордони. Міжнародний ринок праці об'днує національні та регіональні ринки робочої сили. Міжнародний ринок праці існує в формі трудової міграції. Він існує поряд з іншими світовими ринками, такими як товарів та послуг, капітала. Робоча сила, пресуваючись з одної країни до іншої, пропонує себе в якості товара, здійснюючи міжнародну трудову міграцію.

Причинами міграції робочої сили є фактори як економічного, так і не економічного характера. До причин не економічного характера я вважаю слід віднести такі як: політичні, національні, релігійні, расові, сімейні. Щодо причин економічного характеру то вони закладені в економічному рівні розвитку різних держав. Робоча сила переміщується із держав з низьким рівнем життя в держави з більш високим рівнем. І це є закономірністю, наприклад якщо порівняти середньомісячний заробіток в нашій державі (він складає приблизно 40-60 ам. долларів на місяць),та заробіток в такий розвиненій європейській державі, як Німеччина (де середньомісячний заробіток приблизно
1500 ам. долларів) ми бачимо, що він перевищує середньомісячний заробіток в
Україні приблизно в 25 разів, а характер виконуваної роботи - однаковий. Це і є однією з важливих причин сучасної міграції не тільки в нашій державі, але і в світі.

Другою важливою ознакою, яка обумовлює економічний фактор є наявність органічного безробіттяя в деяких державах, перш за все слабо розвинених. Це спонукає громадян таких держав до пошуку будь-якого заробітку для забезпечення своїх потреб. І ця проблема є більш глибокою тому, що є різниця: заробляти хочаб щось чи не заробляти взагалі, а забезпечувати свої потреби хоче кожна особа.

Що ж до самих міграційних течій, то необхідно сказати що їх основу складають робітники і не значну частину - службовці.

Якщо звернутися до самого процесу міграції, необхідно відмітити, що в середині дев'ятнадцятого сторічча було відмічено значне явище в історії сучасної міграції. В 40-ві роки цього сторічча відбувся всплеск еміграції з
Ірландії до США, внаслідок, так званого, "картопляного голодомору."
Широкомаштабна міграція на початку 80-х років цьго ж сторічча, з Італії та стран Східної Європи до США, була пов'язана з падінням цін на пшеницю.
Причинами такої міграції робочої сили було аграрне перенаселення в деяких європейських країнах, безробіття, більш сприятливі умови праці в США, а також сприятливі умови для поширеного розвитку своєї справи, підвищення життєвого рівня. Нова волна міграції з Європи до США мала місце в 20-ті роки нашого сторічча. До вже перелічених умов слід добавити труднощі післявоєнного періода життя у Європі.

Після 2-ої світової війни було відмічено три нових потока міграції робочої сили до США. По-перше, це "віддток мозку", виїзд висококваліфікованих спеціалістів та членів їх сімей до Північної Америки.
По-друге, потоки біженців з Угорщини після придушення антикомуністичного руху та із В'єтнаму після перемоги комуністів над ліберелами, а також із
Куби. По-третє, самим массовим потоком цього піріоду є переміщення робочої сили із Мексики та країн Карибського басейну. Говорячи глобально про вищевказані проблеми можно відмітити що в перших двох випадках причини міграції були суто політичні, то в останньому - економічні.

Проаналізувавши вищевикладене можна зробити висновок про те, що робоча міграція - це тривалий процес, корні якого беруть свій початок з моменту зародження робочого класу. Для того щоб більш ясніше зрозуміти процес міграції необхідно визначити основні напрямки робочої міграції. Проглянувши декілька видів класифікацій напрямків міграції, я дійшов висновку що найбільш повно та вдало вона викладена у Є.Ф. Авдокушина:

1)міграція з країн, що розвиваються до розвинених - вона викликана потребою розвинених країн в забезпеченні

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Подобные рефераты:
Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні ...
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII ( ВВР 1992, N 49, ст.668 ) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1.
Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні ...
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII ( ВВР 1992, N 49, ст.668 ) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР Цей Закон визначає основні
Правове регулювання зайнятості на україні
Державна політика України зайнятості населення базується на таких принципах: забезпечення рівних можливостей усім громадянам, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної на
Права профспілок в Україні
Всі ці фактори не могли не торкнутись профспілкового руху. Перехід до ринкової економіки, різноманіття форм власності, жадають від професійних союзів пошуку інших форм і методів роботи, переосмислення пріорите
Святкові і неробочі дні
Але не тільки уряд, керівники, юристи повинні добре розумітися в основах трудового права. Кожна людина, незалежно від того, де вона працює, і на якій посаді, повинна знати свої трудові права і обов'язки, добре
Порядок увольнения с работы и его оформление
Питання про порядок звільнення з роботи і його оформлення є надзвичайно важливим зараз, коли, на мою думку, зростає правосвідомість населення. Воно важливе як для власника підприємства, організації чи установи
Коллективная форма организации труда
Об'єкт дослідження. З позиції теорії державного управління і науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств.
Агропромышленный комплекс Украины
Агропромисловий комплекс (АПК) - це сукупність ланок народного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов'язана з виробництвом, зберіганням, транспортува
Контракт как особая форма коллективного договора
. бесплатное содействие государственными службами занятости в подборе подходящей работы и трудоустройстве в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием, с учетом общест
Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения
План. 1. Цель карьеры................................................................................3 стр 2
Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения
Сначала для поиска работы я бы воспользовался биржей труда. Затем с помощью различных газет. Существуют также специальные (рекрутинговые) фирмы, в которые я бы обратился. И, наконец, можно попробовать устроить
Влияние освещения на условия труда
Естественное и искусственное освещение нормируется СНИП II 4-79 в зависимости от характеристики зрительной работы, наименьшего размера объекта различения, фона контраста объекта с фоном. Для естественного осве
Рабочее место секретаря
Приемная офиса - это центр работы фирмы, ее сердце. Самый талантливый и умный руководитель не сможет справиться с работой, если плохо организована работа приемной. Главное же лицо в приемной - это секретарь. В
Трудовые правоотношения
Введение. Трудовые отношения регулируются нормами трудового права и реальной жизни выступают в форме трудовых правоотношений.
Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права
Актуальность исследования. Проблема способностей является одной из наиболее сложных и наименее разработанных в психологии. Рассматривая её, прежде всего следует учесть, что реальным предметом психологического
Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права
По мнению Васильевой Елены Валерьевны, трудовые отношения берут начало от существовавшего в древнем Риме договора по найму способности к труду locatio conduction opera rum в тоже время становится проблемным ра
Оплата труда работников предприятия
Рабочая сила, как трактуется в курсе экономики, - это совокупность физических и умственных способностей человека, его способность к труду. В условиях рыночных отношений «способность к труду» делает рабочую сил
Рынок труда
ВВЕДЕНИЕ. Современный этап развития связан с новым взглядом на рабочую силу как на один из ключевых ресурсов экономики.
Трудовые коллективные споры
В жизни неоднократно гражданам приходиться сталкиваться с конфликтными ситуациями не только в жизни, но и на производстве. Возникает вопрос: «Как защитить себя от ситуации и отстоять свои права?» Немногие люди
Независимые ведомства в США
На уровне федерации существует около сотни независимых ведомств. Не все они являются административными учреждениями, поскольку не все наделены полномочиями определять правовой статус частных лиц.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар