загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з трудового права » Адміністративна відповідальність господарюючих суб'єктів за порушення трудового законодавства

Адміністративна відповідальність господарюючих суб'єктів за порушення трудового законодавства

ЗМІСТ
Введення
1. Юридична сутність адміністративної відповідальності господарюючих суб'єктів за порушення трудового законодавства
1.1 Адміністративна відповідальність - як вид юридичної відповідальності застосовуваної за порушення трудового законодавства
1.2 Характеристика адміністративних правопорушень господарюючих суб'єктів у сфері праці
2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів здійснюють державний нагляд та контроль у сфері праці
2.1 Система і правове становище органів державної влади, що здійснюють контроль і нагляд за дотриманням законодавства про працю
2.2 Адміністративно - юрисдикционная діяльність федеральної інспекції праці
Висновок
Список використаної літератури
Додаток

Введення
Роль адміністративного права в боротьбі з порушеннями трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права дуже значна і актуальна в Російській Федерації. Бо саме трудове законодавство спрямоване на досягнення соціальної справедливості та регулювання соціально - трудових відносин в суспільстві в цілому. Воно покликане сприяти взаємному посиленню економічної та соціальної політики, створенню умов для широкомасштабного та стійкого розвитку. При цьому слід враховувати, що для посилення зв'язку між соціальним прогресом та економічним зростанням, особливе значення мають гарантії дотримання основоположних принципів і прав у сфері праці.
Розгляд даної проблеми викликає особливий інтерес, тому що в даний час адміністративне право зазнає корінний перегляд його фундаментальних положень, поглядів на сутність управлінської діяльності. Це пов'язано перш за все, з тим, що соціальні відносини, що регулюються адміністративним правом, піддаються радикальним змінам в ході здійснення в країні політичної та економічної реформ.
Знаковим стало прийняття Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, який набрав чинності з 1 липня 2002, якому з'явився повної кодифікацією інституту адміністративної відповідальності, що має велике значення для адміністративного законодавства, адміністративно - правової науки та юрисдикційної практики . Новий Кодекс містить ряд положень, які не були відомі раніше діючим КоАП РРФСР.
В роботі проведено правовий аналіз законодавства нової формації, його відповідності стандартам міжнародного права, а також дана оцінка можливості ефективної реалізації правозастосовчої діяльності органів державної влади, спрямованої на виявлення адміністративних правопорушень, що посягають на суспільно - трудові відносини і відновлення порушених прав громадян.
З метою дослідження причин і умов виникнення, а так само способів усунення негативних наслідків адміністративних правопорушень у сфері трудового права, пропонована робота передбачає вивчення: особливостей адміністративної відповідальності - як виду юридичної відповідальності застосовуваної за порушення трудового законодавства; характеристики адміністративних правопорушень господарюючих суб'єктів різних форм власності в сфері праці; способів захисту трудових прав працівників; порядок оскарження дій і рішень органів і посадових осіб, які порушують права і свободи громадян; діяльності органів державної влади, що здійснюють контроль і нагляд за дотриманням законодавства про працю; порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення та низки інших питань.
1. Юридична сутність адміністративної відповідальності господарюючих суб'єктів за порушення трудового законодавства.
1.1 Адміністративна відповідальність - як вид юридичної відповідальності застосовуваної за порушення трудового законодавства
Неправомірним поведінкою визнається протиправна поведінка, що виражається в недотриманні правових приписів, порушень встановлених правом заборон, в невиконанні або неналежному виконанні покладених на суб'єкт обов'язків.
С неправомірною поведінкою пов'язана юридична відповідальність, що розуміється як правовідносини, що виникає між державою і правопорушником, як державний примус, що застосовується до правопорушника, і як його обов'язок зазнавати несприятливі наслідки неправомірної поведінки.
У узагальненому вигляді цілі юридичної відповідальності полягають у створенні несприятливих, попереджуючих умов для вчинення протиправних дій і встановленні які належать їм за ними негативних наслідків для правопорушника. Такого роду умови та наслідки (санкції) можуть бути визначені у вигляді штрафів, позбавлення спеціального звання - в адміністративному праві; відшкодування шкоди - в цивільному праві; повної або обмеженої матеріальної відповідальності, дисциплінарної відповідальності - в трудовому праві; позбавлення волі, конфіскації майна та ін. - в кримінальному праві.
Процедура притягнення до юридичної відповідальності в Російській Федерації врегульована законом і заснована на наступних принципах.
1. Законність - міри відповідальності застосовуються в суворій відповідності з законом, тобто у випадках, передбачених законом, і в межах, встановлених законом.
2. Обгрунтованість - заходи відповідальності призначаються на основі всебічного і повного дослідження всіх обставин справи і відповідають характеру і тяжкості вчиненого (вчиненого діяння).
3. Невідворотність - ніхто не може і не повинен йти від відповідальності за скоєне. Кожне протиправне діяння або злочин має отримувати відповідну правову оцінку з боку держави, а особи, винні в його скоєнні, повинні нести відповідальність, передбачену законом.
4. Своєчасність - винний у скоєнні правопорушення може бути притягнутий до відповідальності лише у строк, встановлений законом, тобто закон передбачає термін давності, після закінчення якого покарання вже не застосовується.
5. Доцільність і гуманізм - санкції застосовуються лише в тому випадку, коли вони дійсно здатні виконати своє призначення. Якщо ж винний до моменту визначення покарання сам в якійсь частині або повністю заповнив заподіяний збиток, то орган, який розглядає справу, може повністю або в якій-небудь частині звільнити його від відповідальності. Також і особи, які страждають якими-небудь хворобами непрацездатні і т.п. можуть бути повністю або частково звільнені від відповідальності.
Підставою юридичної відповідальності є вчинення правопорушення.
Усі правопорушення можуть бути кваліфіковані на такі види:
* Злочини;
* Адміністративні правопорушення;
* Цивільно-правові делікти
* Дисциплінарні проступки.
Зупинимося докладніше на адміністративної відповідальності.
Діючі в Росії різні юридично обов'язкові правила мають своєю метою забезпечення правопорядку і державної дисципліни в певних сферах діяльності, які безпосередньо зачіпають інтереси всіх або більшості громадян, а також підприємств, установ і організацій незалежно від їх організаційної підпорядкованості і форми власності.
Дотримання таких правил відповідає інтересам громадян, суспільства і держави, а їх порушення суперечить їм і нерідко призводить до шкідливих і навіть суспільно небезпечних наслідків.
Все правила встановлюються федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а також органами виконавчої влади, що діють у межах своєї компетенції.
Обов'язкові правила захищаються адміністративними санкціями, а їх порушення кваліфікується як адміністративне правопорушення, що є підставою адміністративної відповідальності.
В ст.2.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (КпАП) сформульовано визначення такого правопорушення: адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке цим Кодексом чи законами суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення встановлена ??адміністративна відповідальність.
При цьому адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КпАП та іншими нормативними актами, настає за умови, що ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.
Поняття адміністративного правопорушення охоплює собою ряд ознак. По-перше, це діяння, тобто дія або бездіяльність, по-друге, суспільно небезпечне, по-третє, протиправне, по-четверте, винна, по-п'яте, каране діяння.
Адміністративне правопорушення як діяння являє собою єдність фізичного і психічного, тобто це усвідомлений, вольовий акт людської поведінки, вираженого в підконтрольному свідомості мотивованій дії або бездіяльності, передбаченому конкретної статтею КоАП. Воно включає в себе мету, засоби, результат і сам процес діяння, а також охоплює такі особистісні категорії, як мотиви, ціннісні орієнтації, психологічне ставлення до содеянному.1
Дія - це активне порушення встановленої обов'язки або іншого законного вимоги; порушення конкретної заборони, правила, норми, стандарту.
Бездіяльність - це пасивна поведінка, що виражається в недосконалому особою тих дій, які вона повинна була і могла вчинити в силу лежачих на ньому обов'язків.
Сутність адміністративного правопорушення визначається його суспільною небезпекою. Держава, закріплюючи в нормах права обов'язкові правила поведінки, передбачає можливість застосування за їх порушення державного примусу. Саме суспільна небезпека правопорушення обумовлює відповідальність за його вчинення. Відсутність даної ознаки свідчить і про відсутність правопорушення.
Будь-який адміністративний проступок, зазіхаючи на встановлений порядок, заподіює йому ту чи іншу шкоду, порушує упорядкованість, узгодженість управлінських відносин. При цьому небажаний результат може проявлятися як в реальному шкоду, так і в створенні умов для настання шкоди.
У визначенні адміністративного правопорушення, в числі його ознак, не називається суспільна небезпека (на відміну від злочину). Проте їх шкідливість констатована більшістю норм, що становлять зміст КоАП РФ. Критерієм відмежування адміністративного правопорушення від злочину може бути ступінь суспільної небезпеки, яка різна у цих видів правопорушень.
Юридичним вираженням ознаки суспільної небезпеки адміністративного правопорушення є протиправність. Російська держава, визнаючи ту чи іншу дію або бездіяльність суспільно небезпечним, встановлює правові заборони на

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар