загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з трудового права » Організація заробітної плати на підприємстві

Організація заробітної плати на підприємстві

Зміст.

| | Вступ. | 3 |
| Глава 1 | Організація заробітної плати. | |
| §1.1. | Сутність і значення заробітної плати. | 4 |
| §1.2. | Тарифна система. | 5 |
| §1.3. | Нормування праці. | 7 |
| §1.4. | Форми і системи заробітної плати. | 8 |
| §1.5. | Мотивація і стимулювання праці. | 12 |
| Глава 2 | Організація заробітної плати на | |
| | підприємстві ТОВ «Строй» . | |
| §2.1. | Характеристика підприємства, його показники і структура | 16 |
| | собівартості. | |
| §2.2. | Освіта фонду оплати праці на ТОВ «Строй» | 20 |
| §2.3. | Тарифна система ТОВ «Строй» . | 23 |
| §2.4. | Система оплати праці, яка застосовується на ТОВ «Строй» . | 24 |
| §2.5. | Надбавки та доплати, застосовувані на предприя-тії ТОВ | 25 |
| | «Строй» . | |
| §2.6. | Приклади розрахунку заробітної плати працівників підприємства. | 26 |
| §2.7. | Структура фонду оплати праці працівників підприємства. | 27 |
| | Розрахунок середньої заробітної плати. | |
| Глава 3 | Аналіз продуктивності праці на підприємстві ТОВ | |
| | «Строй» . | |
| §3.1. | Аналіз продуктивності праці. | 29 |
| §3.2. | Співвідношення темпів зростання продуктивності праці та | 32 |
| | середньої заробітної плати на ТОВ «Строй» | |
| §3.3. | Співвідношення середньої заробітної плати на ТОВ «Строй» с | 33 |
| | прожитковим мінімумом. | |
| | Висновки та пропозиції. | 34 |
| | Список використаних джерел. | 37 |

3

Введення.

Економічне призначення заробітної плати - забезпечувати умови життєдіяльності людини. Заради цього людина здає в найм свої послуги.
Сукупність цих послуг поряд з іншими факторами виробництва створює в суспільстві продукт, який підлягає розподілу. Одна частина цього продукту використовується на розвиток виробництва, інша надходить в особисте споживання членів суспільства, утворюючи їх доходи. Причому процес утворення доходів відбувається ніби на двох рівнях: на рівні працівників як безпосередньо учасників виробництва і на рівні родин, де остаточно складаються доходи відповідно до розміру сім'ї та доходами її членів, що беруть різноманітні форми у вигляді доходів на землю, капітал, працю чи соціальні виплати.

Загальний рівень заробітної плати в країні залежить від ступеня розвитку продуктивних сил суспільства: технології, продуктивності, організації праці тощо. П. Так, порівняння середнього рівня ставок заробітної плати і США, і Західній Європі підтверджує дану закономірність.

Організація оплати праці є важливою складовою організації праці на підприємстві.

З усього розмаїття існуючих форм і систем оплати праці кожне підприємство вибирає ту систему, яка найбільшою мірою відповідає конкретним умовам виробництва (характеру продукції, що випускається, конкретному технологічному обладнанню, рівню управління, ринку збуту, обсягом попиту і т.д.).

Мета курсової роботи: розглянути порядок впровадження на підприємстві системи оплати праці, структуру заробітку працівників підприємства, співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати.

Для виконання даної курсової роботи були використані дані ТОВ
«Строй» за 2000 рік.

4

РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.

§1.1. Сутність і значення заробітної плати.

Заробітна плата являє собою ціну робочої сили, відповідну вартості предметів споживання і послуг, які забезпечують відтворення робочої сили, задовольняючи фізичні і духовні потреби самого працівника і членів його сім'ї.

В основі організації оплати праці лежать наступні принципи:

. надання підприємствам максимальної самостійності в питаннях організації та оплати праці;

. розподіл відповідно до результатів праці, її кількості і якості;

. матеріальна зацікавленість в високих кінцевих результатах праці і необмеженість заробітної плати;

. вироблення ефективної системи соціальної захищеності працівників;

. регулювання співвідношення в оплаті праці між найбільш і найменш оплачуваними категоріями працівників;

. випереджаючі темпи зростання продуктивності праці над ростом середньої заробітної плати.

Заробітна плата виступає в різних формах: відрядної, погодинної з елементами відрядної оплати; широко поширені премії і додаткові виплати залежно від кваліфікації праці, ступеня складності, привабливості і т. д. Всі способи винагороди приймають форму ставки заробітної плати. І тут важливо не тільки те, яку заробітну плату отримує працівник, але і яка кількість товарів і послуг можна на неї придбати. Треба розрізняти номінальну заробітну плату, т. Е. Її грошовий розмір, і реальну заробітну плату, під якою розуміється певна кількість придбаних на дану оплату праці товарів і послуг.

Організація оплати праці на підприємстві базується на трьох взаємопов'язаних взаємозалежних елементах, а саме: тарифна система, нормування праці та форми оплати праці.

5

§1.2. Тарифна система.

Тарифна система традиційно є основою організації заробітної плати працюючих і будується в залежності від умов праці, кваліфікації працюючих, форми оплати праці та значення даної галузі в народному господарстві. Тарифна система включає: тарифну ставку, тарифну сітку, тарифно-кваліфікаційні довідники, за допомогою яких можна визначити розряд роботи і працюючого відповідно до тарифної сіткою.

Тарифна система - сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється диференціація заробітної плати працівників різних категорій.

Тарифна ставка (оклад) - фіксований розмір оплати праці працівника за виконання норми праці (трудових обов'язків) визначеної складності
(кваліфікації) за одиницю часу. Вихідною є мінімальна тарифна ставка першого розряду. Вона визначає рівень оплати найбільш простої праці. Тарифні ставки можуть бути денні, вартові.

Тарифна сітка - сукупність тарифних розрядів робіт (професій, посад), визначених у залежності від складності робіт і кваліфікаційних характеристик працівників за допомогою тарифних коефіцієнтів.
Тарифний коефіцієнт нижчого розряду приймається рівним одиниці.

За допомогою тарифно-кваліфікаційних довідників можна визначити розряд роботи або працює у відповідності з тарифною сіткою.

Система оплати праці за Єдиною тарифною системі (ЕТС), прийнятої в
1992 для бюджетних галузей, передбачає диференціацію зарплати по 18 розрядам. Ставка 18 розряду в 10,07 рази перевершує ставку 1-го розряду. Перші 8 розрядів призначені для тарифікації робітників.

6

Відповідно до принципів розробки ЄТС, розмір ставки 1-го розряду повинен бути не нижче мінімального розміру оплати праці. Зокрема, виходячи з мінімальної заробітної плати і середньої тривалості робочого часу, встановлених в законодавчому порядку, визначаються мінімальні розміри годинних тарифних ставок 1-го розряду. З 1-го по 3-й розряд ставки збільшуються на 30% від розряду до розряду, з 4-го по 15-й - на 13%, з 16-го по 18-й - на 11%.

Ставки та оклади працівників на основі ЄТС є мінімальними рівнями оплати праці як у державному, так і в приватному секторі національної економіки. Це служить державною соціальною гарантією рівня оплати праці, нижче якого працівнику не може бути встановлена ??заробітна плата при дотриманні ним умов трудового договору.

7

§1.3. Нормування праці.

Для ефективної організації оплати праці на підприємстві необхідно знати, яку кількість праці необхідно для виконання тієї чи іншої роботи, тобто встановити міру праці кожного працівника (норму праці).
Нормування праці - це визначення максимально допустимої кількості часу для виконання конкретної роботи або операції в умовах даного виробництва (мінімально допустима кількість продукції, що виготовляється в одиницю часу).

Нормування праці - основа правильної організації праці та заробітної плати, воно повинно будуватися на базі впровадження прогресивних, технічно обгрунтованих норм.

На практиці застосовують різні методи нормування праці. Найбільш прогресивний - аналітичний метод, який передбачає використання комплексного, системного підходу до формування норм і нормативів праці, що передбачає проведення таких процедур, як: дослідження трудового процесу, розчленованого на складові елементи; вивчення всіх факторів, що впливають на витрати праці; проектування більш досконалого складу операцій і методів їх виконання; розробку заходів, що поліпшують обслуговування робочого місця; розрахунок часу на виконання роботи; впровадження норм у виробництво і т.д.

Аналітичний метод може бути диференційований на аналітично розрахунковий, відповідно до якого норми визначаються безпосереднім вивченням робочого часу (хронометраж, ФРД, вибірковий метод вивчення втрат робочого часу тощо).

Облік витрат робочого часу передбачає систематичне вивчення процесів праці, вимір і аналіз витрат часу шляхом проведення спостережень на робочих місцях, що дозволяє встановити завантаженість виконавців протягом робочого дня: визначити ступінь використання обладнання, виявити втрати робочого часу , визначити виконання норм виробітку і т.д.

8

§1.4. Форми і системи заробітної плати.

Форми і системи заробітної плати являють собою способи встановлення залежності між величиною оплати праці і трудовим внеском працівників. Вимірювачами витрат праці є робочий час і кількість виготовленої продукції. На основі цих вимірників будуються основні форми оплати праці робітників - погодинна і відрядна. При погодинній оплаті мірою оплати праці виступає відпрацьований час, а заробіток нараховується відповідно до тарифної ставкою працівника або у формі окладу за фактично відпрацьований час. При відрядній оплаті мірою праці є вироблена продукція, а оцінка праці проводиться відповідно з відрядною розцінкою. І відрядну і почасову форми оплати праці може представити система оплати праці (рис.1).

Рис.1. Форми і системи оплати праці.

9

Відрядна оплата поширена на тих підприємствах, де можна розрахувати норми виробітку. Ця форма оплати встановлюється в тому випадку, коли необхідно збільшити кількість виробленого товару. Недоліком даної системи оплати праці є можливість виникнення наднормативних запасів на окремих ділянках технологічного ланцюга, що веде до зниження ефективності виробництва. На сучасних виробництвах частіше застосовується погодинна система оплати

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар