загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з трудового права » Індивідуальні трудові спори

Індивідуальні трудові спори

Зміст

Введение....................................................................................стр. 3-5

Глава 1 Поняття та види індивідуальних трудових спорів ............ стор. 6-16
§1. Поняття індивідуального трудового спору ........................ стор. 6-12
§2. Причини та обставини виникнення індивідуальних трудових спорів ........................................................................... ... стр. 12-16
Глава 2 Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді ... ... стр. 17-35
§1. Підвідомчість і підсудність індивідуальних трудових споров.........................................................................................стр. 17-23
§2. Виробництво в судах різних інстанцій у справах, пов'язаних з індивідуальними трудовими спорами ....................................... стор. 24-35
§3. Виконання рішень суду з індивідуальних трудових спорам............................................................................................стр. 35
Глава 3 Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів окремих категорій працівників ................................................ ..стр. 36-40
Заключение.............................................................................стр. 41-42
Джерела та література ......................................................... ... стр. 43-45
Введення
Пройшло вже більше 10 років з того моменту як вступила в дію Конституція Російської Федерації 1. Стаття 37 Конституції РФ закріплює право громадян на трудові спори як спосіб захисту своїх трудових прав. Це принциповий момент, що стосується трудових правовідносин, що конкретизує в аспекті галузі трудового права конституційну норму про право на захист громадянами своїх прав усіма законними способами.
Протягом цих десяти років все законодавство Російської Федерації наводилося у відповідність з новою конституцією. Так з 1 лютого 2002 вступив в дію Трудовий кодекс РФ2. Навколо ухвалення кодексу велися великі дебати з приводу змісту проекту даного нормативного документа. При цьому необхідно було прийняти кодекс, який задовольняв би сучасним вимогам ринкової економіки. Адже застарілий КЗпП РСФСР3 вже не міг фактично врегулювати все коло трудових правовідносин сучасної держави з ринковою економікою.
І що ж ми маємо на сьогоднішній день?
Ні для кого не секрет, що російська економіка знаходиться в стадії становлення. Багато підприємств перейшли в приватні руки, і є суб'єктами підприємницької діяльності. А метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, притому її розмір повинен бути якомога вище. При цьому роботодавці часто йдуть на порушення прав трудящих, ставлячи при цьому на чолі своїх інтересів зниження матеріальних витрат на реалізацію цих прав, тим самим намагаючись збільшити частку чистого прибутку.
Отже, існує об'єктивна суперечність між правами трудящих в сфері трудових відносин і основною метою підприємницької діяльності, що полягає у добуванні максимального прибутку.
В даному випадку законодавець стає на захист прав трудящих. Новий Трудовий кодекс Російської Федерації, має безліч механізмів захисту прав трудящих, але як показав дворічний досвід його застосування, на жаль, він не вирішив усіх проблем. Все питання полягає в тому, що ці механізми на практиці недостатньо ефективні, і застосування їх є вельми проблемним.
Трудові спори - конфлікти між роботодавцем і працівниками в галузі трудових відносин в пострадянські роки стали масовим явищем в матеріалах судів різних інстанцій. Так, наприклад, за даними Верховного Суду Російської Федерації, за період з 1993 по 2001 р загальна кількість справ щодо порушень трудових прав громадян зросла з 94 тис. До 1,5 млн., Тобто більш ніж в 15 разів. А якщо взяти таку найбільш гостру проблему, як порушення у сфері оплати праці, то тут кількість розглянутих справ зросла за цей період з 14 тис. До 1,3 млн. (В 70 раз) 4.
На сьогоднішній день картина виглядає набагато гіршими. Реформування органів виконавчої власті5 вилилося в масові звільнення співробітників цих установ та організацій. Звідси в практиці судів виникли справи за масовим незаконним звільнень і перекладам, невиплат коштів і компенсацій, а також з переробки, перевищує в цілому до 10 годин на тиждень (!). Але, незважаючи на те, що Російська Федерація за Конституцією є правовою державою, практика судів складається в більшості випадків не на користь працівників, інтереси яких просто не враховуються. Хоча законодавством чітко визначено гарантії і компенсації цієї категорії суб'єктів трудового права.
Крім вищенаведених фактів актуальність даної курсової роботи визначається наступними положеннями:
* Трудові відносини завжди відігравали основоположну роль в житті суспільства.
* На сьогоднішній день трудові правовідносини переходять в нову фазу. Вперше в Росії введено Трудовий кодекс, який захищає в рівній мірі як інтереси працівника, так і інтереси роботодавця (хоча на практиці можна спостерігати зовсім іншу картину).
* В цих умовах правовий інститут, який регулює сферу вирішення індивідуальних трудових спорів, відображає особливості захисту інтересів сторін в умовах ринкової економіки.
* Правовий інститут, який регулює вирішення індивідуальних трудових спорів - невід'ємна частина системи права демократичної держави.
Отже, мета цієї курсової роботи - дослідити правові аспекти вирішення індивідуальних трудових спорів у судах загальної юрисдикції, їх об'єктний та суб'єктний склад і притаманні їм особливості.
Поставлена ??мета вирішується за допомогою наступних завдань:
* дослідити основні напрями розвитку трудового, цивільного та цивільного процесуального права в сфері вирішення індивідуальних трудових спорів в Російській Федерації;
* Розглянути зміст законодавчої бази що лежить в основі регулювання порядку вирішення трудових спорів;
* Проаналізувати плюси і мінуси існуючого правого інституту, регулюючого порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, досліджувати проблематику, пов'язану з цією сферою трудового права;
* З'ясувати тенденції розвитку в цій сфері;
* В ув'язненні - підвести підсумки за виконану роботу, виробити шляхи вирішення виниклих проблем.
У роботі використані тексти нормативних актів, коментарі до них, а також навчальна і монографічна література, що стосується питань індивідуальних трудових спорів у трудовому праві.
Проблема трудових спорів розглядається з позиції нового трудового кодексу, який закріпив ряд правових новел у сфері захисту прав трудящих, деякі з яких дещо відрізняються через специфіку російського законодавства від норм міжнародного права у сфері трудових суперечок.
Для більш глибокого з'ясування деяких питань, що розглядаються в роботі, будуть використані матеріали судової практики.
Практична значущість роботи полягає в тому, що розглядається питання індивідуальних трудових спорів, за яким у правозастосовчій практиці є безліч прецедентів, що обчислюються мільйонами.
Глава 1 Поняття та види індивідуальних трудових спорів
§1. Поняття індивідуального трудового спору
Дозвіл індивідуальних трудових спорів переслідує мету захисту трудових прав учасників цивільних правовідносин. У науці трудового права захисту трудових прав присвячено досить багато досліджень, але в більшості з них дана проблема розглядалася крізь призму трудових спорів та правового регулювання порядку їх дозволу. Однак питання про поняття захисту трудових прав, її форм і способів досліджені недостатньо. Наявні наукові роботи, в яких порушувалися теоретичні аспекти захисту трудових прав працівників, проводились в зовсім іншу історичну епоху, в період дії колишнього законодавства, заснованого на принципах "соціалістичної організації праці". Цілком очевидно, що в умовах формування якісно нової концепції правового регулювання трудових відносин, що орієнтується на ринкову модель економіки, прийняття Трудового кодексу РФ вироблені поняття і позиції потребують перегляду.
Без сумніву, розробка концепції захисту трудових прав та інтересів працівників являє собою складну задачу. Для визначення захисту трудових прав та інтересів працівників як трудоправовой категорії цілком прийнятний традиційний Цивілістичний підхід до даного поняття, тобто розкриття його через категорію діяльності. Зокрема, захист прав розглядається як діяльність з усунення перешкод на шляху здійснення суб'єктами своїх прав і припинення правопорушення, відновленню становища, яке існувало до правопорушення. Даний підхід дає можливість більш точно встановити підстави і цілі захисту, проаналізувати окремі види діяльності щодо захисту прав, а також виявити їх взаємозв'язок і єдність.
Допустимість визначення поняття захисту трудових прав працівників через категорію діяльності визнавалася ще в радянський період. У широкому сенсі під захистом трудових прав працівників розуміється діяльність компетентних органів, уповноважених вирішувати трудові спори, що охоплює всі стадії процесу і спрямована на припинення трудових правопорушень, відновлення порушених або оспорюваних трудових прав. Захист трудових прав у вузькому сенсі (або власне захист) - це безпосереднє відновлення порушених або оспорюваних прав, здійснюване управомоченими органами у встановленій процесуальній форме.6
Залежно від характеру правореалізующей дій виділяють чотири форми реалізації права:
* дотримання,
* виконання,
* використання,
* застосування.
Захист прав та інтересів працівників здійснюється у формі використання і застосування права. При цьому конкретна форма залежить від об'єкта захисту та суб'єктів, її здійснюють.
Стосовно до розглянутої проблеми об'єктами захисту є суб'єктивні трудові права та охоронювані законом інтереси працівників.
Таким чином, забезпечення здійснення суб'єктивного права за допомогою заходів

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар