загрузка...

трусы женские
загрузка...

Трудові спори

Білоруський Комерційний

Університет УПРАВЛІННЯ

Курсова робота

по курсу __________ "Трудове право" ____________

по темі _____________ Трудові спори _______________

студентки _Васільевой Катерини Вікторовни__ факультет _______ заочний юридичний __________

курс ______III_______ група _______3______________

Мінськ

1998

Зміст
| Розділ | стор. |
| Поняття трудових спорів | 3 |
| Види трудових спорів | 4 |
| Причини трудових спорів | 5 |
| Умови (обставини) трудових спорів | 5 |
| Умови трудових спорів правового характеру | 6 |
| Обставини трудових спорів у колективах | 6 |
| Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів | 7 |
| Організація і порядок діяльності комісії з трудових спорів | 8 |
| (КТС) | 10 |
| Трудові спори, підвідомчі КТС | 14 |
| Розгляд трудових спорів у суді | 18 |
| Розгляд трудових спорів деяких категорій працівників | 18 |
| Виконання рішень по трудових спорах | 20 |
| Поняття колективних трудових спорів їх предмет, сторони і види | 21 |
| Порядок вирішення колективних трудових спорів | 22 |
| Розгляд колективного трудового спору примирною | 23 |
| комісією | 24 |
| Посередництво | 24 |
| Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі | 27 |
| Республіканський трудовий арбітраж | |
| Список використаної літератури | |

Поняття трудових спорів

Трудовий спір - це надійшло на дозвіл юрисдикційного органу суперечність суб'єктів трудового права з питань застосування трудового законодавства чи встановити між ними нових умов праці.

Юрисдикційних називається орган, який розглядає трудовий спір.

Трудові спори можуть виникнути саме тоді, коли сторони суперечки переносять дозвіл своїх суперечностей у юрисдикційний орган.

Розбіжності виникають у випадках, коли відбувається винною стороною трудове правопорушення відносно іншого боку, або ж коли трудове правопорушення і скоєно, але одна зі сторін вважає, що по відношенню до неї були вчинені неправомірні дії.

Трудовим правопорушенням називається винна невиконання або неналежне виконання зобов'язаним суб'єктом своєї трудової обов'язки у сфері праці та розподілу, а отже, порушення права іншого суб'єкта даного правовідносини.

Трудові правопорушення власними силами ще є трудовими спорами.
Одне і теж дія може бути оцінений кожної стороною по своєму.
Розбіжність в оцінках є суперечність. Такого роду суперечність суб'єктів трудового права може перерости в трудовий спір в тому випадку, коли воно не врегульовано самими сторонами, а внесено на розгляд юридичного органу, іншими словами одна сторона заперечує дію (бездіяльність) зобов'язаної сторони, що порушила її трудове право.

Наприклад, наймач звільнив по п.2. Ст. 33 КЗпП РБ робітницю, яка в момент звільнення була вагітною. Цим самим з боку наймача скоєно трудове правопорушення. В даному випадку виникла суперечність, тому як працівниця вважала своє звільнення незаконним. Якби вона стала оскаржувати дію наймача, звернувшись, наприклад до суду, то це можна було б назвати трудовим спором. Але працівниця не стала оскаржувати це звільнення в суді, а поступила на іншу роботу. В цьому випадку трудового спору не виникло.

Действительное

На думку правомочного суб'єкта

Розбіжностей

(різна оцінка трудового правопорушення суб'єктами правовідносин)

Безпосередні переговори сторін спору з метою самим врегулювати розбіжності

трудового спору

(звернення до розв'язання суперечностей у юрисдикційний орган)

Нижче представлена ??схема трудового спору в динаміці.

Трудове правопорушення

В КЗпП РБ регулювання трудових спорів розглядається в гл. XIV
"Трудові спори" (ст. Ст. 205-227).

Види трудових спорів

Трудові спори можуть класифікуватися:

- по спорящему суб'єкту;

- По характеру спору;

- З вигляду спірного правовідносини.

З'ясування виду трудового спору допоможе якнайшвидшого його вирішення.

Розглянемо докладніше про види трудових спорів.

По-перше - по спорящему суб'єкту все трудові суперечки діляться на індивідуальні і колективні.

До індивідуальних можна відносити суперечки перекладі, підвищенні або зниженні кваліфікаційного розряду, прийому на роботу або звільнення з роботи тощо Колективними будуть суперечки між профкомом чи трудовим колективом з наймачем, що виникають при укладенні колективного договору, при затвердженні Преміальних положень, планів соціального розвитку тощо

В індивідуальних суперечках виникають розбіжності, пов'язані з правами і законними інтересами конкретного працівника.

У колективних суперечках оскаржуються і захищаються права, повноваження та інтереси всього трудового колективу або його частини, права профкому як представника працівників даного виробництва з питань праці, побуту, культури.

Колективні суперечки виникають: з правовідносин трудового колективу з наймачем (роботодавцем, його адміністрацією, в тому числі і з вищестоящим органом управління, приміром, концерном, міністерством; правовідносин профкому та адміністрації; та ін.) .

По-друге. - За характером трудові спори поділяються:

- на суперечки застосуванні норм трудового законодавства, де захищається і відновлюється порушене право працівника або профкому;

- На спори про встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та побуту, неврегульованих законодавством.
Вони можуть бути із виробничого правовідносини - встановити працівникові в локальному порядку нових умов праці, наприклад нового терміну відпустки за графіком відпусток, нового тарифного розряду, а також випливають з колективного організаційно-управлінського характеру правовідносин.

КЗпП РБ регулює порядок вирішення трудових спорів працівників з наймачем з питань застосування трудового законодавства (ст. 206), колективного договору (ст. ^ 1), а також інших угод про працю та про встановлення працівникові нових або зміну існуючих умов праці.

По-третє. - З вигляду спірного правовідносини трудові спори можна розділяти на:

- суперечки з трудових правовідносин;

- Суперечки з правовідносин з працевлаштування, приміром спір у зв'язку з відмовою в прийомі на роботу по броні інваліда чи іншої особи, з якою наймач зобов'язаний укласти трудовий договір;

- Суперечки з правовідносин з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та правил охорони праці, приміром оскаржуються дії санітарного, технічного або правового інспектора, що наклав штраф на посадова особа;

- Суперечки з правовідносин з підготовки кадрів і підвищенню кваліфікації на виробництві, наприклад направлення на підвищення кваліфікації в іншу місцевість;

- Суперечки з правовідносин з відшкодування матеріального збитку працівником підприємства, приміром, спарювання розміру виробленого наймачем утримання із заробітної плати за завдані збитки;

- Суперечки з правовідносин з відшкодування підприємством шкоди працівникові у зв'язку з ушкодженням здоров'я на роботі;

- Суперечки з правовідносин профкому з наймачем з питань праці, побуту, культури, приміром, трудові спори про терміни перегляду норм виробітку;

- Суперечки з правовідносин трудового колективу з наймачем, наприклад, при виборах і затвердження господарських керівників та ін .;

- Суперечки з соціально-партнерських правовідносин. При виникненні трудового спору, важливо правильно його класифікувати, що допоможе визначити його підвідомчість, і в першу чергу з'ясовують, індивідуальний чи колективний спір, про застосування трудового законодавства або ж про встановлення нових умови праці, зміні існуючих, а також з якого правовідносини виник трудовий спір .

Причини, трудових спорів

Причинами трудових спорів є негативні фактори, що викликають різну оцінку сперечалися сторонами здійснення суб'єктивного трудового права чи виконання трудової обов'язки.

Причинами, за якими можливі трудові спори можуть бути як винні дії посадових осіб, що відображають їх суб'єктивні негативні риси, гак і негативні дії з боку трудового колективу або конкретного працівника. Приватними причинами індивідуальних трудових спорів є прагнення працівників оскаржити правомірні дії наймача або бажання встановлення нових умов праці без належного на те підстави.

Виникнення трудових спорів може відбуватися унаслідок суб'єктивних факторів, до яких відносяться:

1) прояв з боку наймача бюрократизму, переслідування за критику, консерватизм, зневажливе ставлення до прав і законним інтересам працівників. З боку працівників може проявлятися негативне ставлення до трудових обов'язків у вигляді прогулів, пияцтва на роботі, неякісному виконанні виробничих завдань і т.п., що змушує наймача накладати такому працівникові стягнення, які він починає оспорювати;

2) незнання або погане знання трудового законодавства як наймачем, так і багатьма працівниками, іншими словами, низька правова культура. Якщо наймач недостатньо знає трудове законодавство, то природно, що він порушуватиме і правила, встановлені цим законодавством, такі як порядок укладення та розірвання трудового договору, переведення на іншу роботу, створення необхідних умов праці, зміна режиму роботи і т.д.

Умови (обставини) трудових спорів

На виникнення трудових суперечок впливають крім причин, також і умови або обставини спору. По відношенню до спорящей боці вони носять об'єктивний характер, що відображає недоліки в роботі конкретного виробництва, галузі або ж мають недоліки в самому трудовому законодавстві. Маючи характер, пов'язаний з виробництвом і правовим його регулюванням, у першому випадку відносяться до організації виробництва, а в другому - з прийняттям норм права, що регулюють трудові відносини.

Умови виробничого характеру пов'язані з недоліком в організації праці, наприклад, порушення в постачанні матеріалами, що служить причиною неритмічність роботи, необхідність роботи у вихідні дні, в нічний час, що викликає суперечки щодо оплати праці. Іноді, через погану організацію праці, працівники не знають своїх посадових обов'язків, а тому їх і не виконують. Звідси часто можуть виникати суперечки про дисциплінарні стягнення.
Рівень трудової та виробничої дисципліни знижує погана організація праці та виробництва, неорганізоване дозвілля, відсутність нормальних умов побуту,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар