загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по трудовому праву » Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII
( ВВР 1992, N 49, ст.668 )
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР
Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
Поняття охорони праці
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Стаття 2.
Сфера дії Закону
Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі - підприємство), на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах (далі - працівники).
Стаття 3.
Законодавство про охорону праці
Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів. У разі, коли міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлено більш високі вимоги до охорони праці, ніж ті, що передбачено законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору або угоди.
Стаття 4.
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: пріоритету життя і здоров'я працівників відповідно до результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;
соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;
встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;
здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та громадських об'єднань, що вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між власниками та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;
міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.
Стаття 5.
Права іноземних громадян і осіб без громадянства на охорону праці
Іноземні громадяни і особи без громадянства, які працюють на підприємствах, розташованих на території України, мають такі ж права на охорону праці, як і громадяни України.

У зв'язку з підвищенням кількості аварій, травм, смертей на виробництві, а також кількості професійних захворювань, 11 квітня 2000 року був ухвалений Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", нова редакція Закону про охорону праці, а також Програма вивільнення жінок із виробництв, пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами, обмеження використання їхньої праці в нічний час. Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працюючих, Державна програма навчання та підвищення рівня знань населення України з питань охорони праці сприятимуть подоланню кризових явищ у системі охорони праці.
Також планується створити єдиний державний орган, який вирішуватиме питання нагляду за безпекою та охороною праці.
Список використаної літератури :
1. "Основи охорони праці" під редакцією д.т.н. професора М.П. Купчика, д.т.н. професора М.П. Гандзюка - Київ 2000, стр.410.
2. "Про охорону праці" Н. Дядькова - "Праця і зарплата" № 15 (211) квітень 2000 р.
3. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII ( ВВР 1992, N 49, ст.668 ) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР
4.

Nikolaev branch of Kiev-Mohila Academy 
Подобные рефераты:
Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні ...
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII ( ВВР 1992, N 49, ст.668 ) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР Цей Закон визначає основні
Правове регулювання зайнятості на україні
Державна політика України зайнятості населення базується на таких принципах: забезпечення рівних можливостей усім громадянам, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної на
Права профспілок в Україні
Всі ці фактори не могли не торкнутись профспілкового руху. Перехід до ринкової економіки, різноманіття форм власності, жадають від професійних союзів пошуку інших форм і методів роботи, переосмислення пріорите
Святкові і неробочі дні
Але не тільки уряд, керівники, юристи повинні добре розумітися в основах трудового права. Кожна людина, незалежно від того, де вона працює, і на якій посаді, повинна знати свої трудові права і обов'язки, добре
Порядок увольнения с работы и его оформление
Питання про порядок звільнення з роботи і його оформлення є надзвичайно важливим зараз, коли, на мою думку, зростає правосвідомість населення. Воно важливе як для власника підприємства, організації чи установи
Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
Починаючи викладення такої глобальної проблеми як міграція робочої сили, хотів би зазначити, що міграційні рухи є так званим індикатором реакції населення на зміни в економічному, політичному, соціальному житт
Коллективная форма организации труда
Об'єкт дослідження. З позиції теорії державного управління і науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств.
Контракт как особая форма коллективного договора
. бесплатное содействие государственными службами занятости в подборе подходящей работы и трудоустройстве в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием, с учетом общест
Агропромышленный комплекс Украины
Агропромисловий комплекс (АПК) - це сукупність ланок народного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов'язана з виробництвом, зберіганням, транспортува
Безопасность жизнедеятельности
Основные факторы производственной безопасности. Сложность современного производства требует комплексного подхода к охране труда.
Организация заработной платы на предприятии
Общий уровень заработной платы в стране зависит от степени развития производительных сил общества: технологии, производительности, организации труда и т. п. Так, сравнение среднего уровня ставок заработной пла
Профилактика производственного травматизма
Создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях обусловливает необходимость достаточной подготовки в этой области инженерно-технических работников. Выпускник ВУЗа должен быть хорошо подготовлен к
Обязанности работодателя при несчастном случае
При несчастном случае на производстве работодатель либо его представитель согласно статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации обязан организовать немедленную помощь пострадавшему и в случае необходимости доставить его в лечебное учреждение.
Дискриминация в сфере трудовых отношений
Дискриминация на рынке труда явление достаточно распространенное. Ее можно определить как неравные возможности работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со стороны работод
Единство и дифференциация норм трудового права (исправлено и доработано)
В исследовании мы использовали нормативный материал, монографии, учебные пособия, результаты социологических исследований и др. Для достижения поставленных задач нами применялись логический, сравнительный, ист
Прием на постоянное место работы
Исходя из смысла ЗТД, единственным способом приема на работу является заключение трудового договора. Истолкование понятия трудовой договор приводится в ст.1 ЗТД: «Трудовой договор - это соглашение между работни
Повторный инструктаж на фрезерных станках
Воздух рабочей зоны, шум, вибрация, производственные излучения в помещениях цехов должны соответствовать требованиям стандартов ССБТ, а освещение - строительным нормам и правилам (СНиЛ).
Разработка мероприятий по дисциплинарной ответственности работников предпри ...
Трудовые отношения являются обязывающими отношениями. В рамках трудовых отношений каждый из субъектов имеет определенные права и обязанности. Отношения, которые устанавливаются между работником и работодателем
Правовые основы возникновения министерства труда и социальной защиты РФ
Правовые основы возникновения министерства труда и социальной защиты РФ. Главным принципом демократического общества является то, что каждый человек обязан обеспечивать себя сам.
Трудовое право (Контрольная)
Согласно международному и российскому законодательству, работники и работодатели не только состоят в правоотношениях и участвуют в правоприменении, но и обладают правом на участие в правовом регулировании труд
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар