загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з трудового права » Відмінність трудових відносин від відносин інших галузей права

Відмінність трудових відносин від відносин інших галузей права

Реферат на тему: Відмінність трудових відносин від відносин інших галузей права.

Виконав:

Студент КГЮУ

Групи 101 ВО

Ткаченко Роман

| План | |
| Вступ ...................................................... .... | 3 |
| Основна частина ................................................ | 4 |
| 1. Поняття про трудові відносини ........................... ... | 4 |
| 2. Класифікація трудових відносин ........................ .. | 5 |
| 3. Суб'єкти трудових правовідносин ......................... | 9 |
| 4. Підстави виникнення трудових відносин ............ ... | 12 |
| 5. Відмінні ознаки трудових відносин ............ .. | 13 |
| Висновок .................................................... | 17 |


Список літератури

Введення.

На думку Васильєвої Олени Валеріївни, трудові відносини беруть початок від існував в стародавньому Римі договору по найму здатності до праці locatio conduction opera rum в теж час стає проблемним розмежування даного договору від договору підряду locatio conductio operas. У зв'язку з цим можна сказати, що розглянута тема не є новою, вона була актуальна і більш ніж дві тисячі років тому. Проте, у зв'язку з недавнім переходом економіки нашої республіки на ринкові відносини актуальність даної теми підвищилася. Слідом за змінами в суспільних відносинах почало змінюватися і законодавство. Такі зміни були обгрунтовані, оскільки чинне право повинно відповідати існуючим суспільним відносинам (зв'язкам) і мінятися вслід за останніми. В результаті перетворення законодавства, стало очевидним зближення правовідносин двох галузей права трудового і цивільного. На практиці досягти одного результату стало можливим вступивши як в трудові, так і в цивільні правовідносини. (Трудовий договір укладений на час виконання певної роботи і договір підряду). За раніше діючим законодавством, у зв'язку з обмеженим полем застосування цивільного права, перетин цивільних правовідносин з трудовими було малоймовірним.

У зв'язку, з чим як ніколи гостро постала проблема розмежування трудових відносин від відносин, що виникають в інших галузях права. При аналізі літератури, можна було помітити слабку опрацьованість розглянутої теми. У зв'язку з чим розгляд в даній роботі проблеми розмежування трудових відносин від відносин в інших галузях права представляється досить актуальним. Тим більше що від цього залежить результат багатьох відносин в галузі застосування праці або супутніх їм, наприклад розміру відповідальності працівника і роботодавця перед один одним з приводу заподіяння шкоди майну, здоров'ю, встановлення прав і обов'язком між ними .і.т.д.

Основна частина

1. Поняття про трудові відносини.

Перед тим як розглядати відміну трудових відносин від відносин, що виникають в інших галузях права необхідно коротенько торкнутися безпосередньо трудові отноешінія.

Було б вірним на початку торкнутися саме поняття трудових відносин.
Понять трудових відносин в теорії трудового права безліч, тому всі охопити обсяг даної роботи не дозволяє, але торкнутися деякі з них було б доцільним.

1) Трудове ставлення - ставлення працівника з роботодавцем з використання його здатності до праці, тобто його робочої сили, загалом, процесі конкретної організації праці.

2) Трудові відносини (це відносини, що виникають між роботодавцем (будь-які комерційні і некомерційні організації, окремі громадяни) з одного боку і громадянином (з іншого при застосуванні праці останнього за винагороду

3) Трудові відносини - відносини, що складаються в результаті додатка робочої сили до засобів виробництва.

4) Трудові відносини - відносини, що виникають між роботодавцем і працівником з приводу здійснення сторонами певній трудової діяльності, як правило, на основі індивідуальних трудових і колективних договорів.

В окремих джерелах вживається термін трудові правовідносини, ніж підкреслюється урегульованість даних відносин правом.

5) Трудові правовідносини - це відношення працівника з роботодавцем з використання його здатності до праці, тобто його робочої сили, загалом, процесі конкретної організації праці

Підкреслюючи, що ці трудові відносини є саме правовідносинами, в визначеннях окремих авторів зустрічається уточнення, що в дані відносинах присутні певні зв'язки.

6) Правовідносини визначається через більш широке поняття зв'язків, ми можемо говорити, що трудові правовідносини - це такі відносини, які полягають у взаємних правах та обов'язках суб'єктів цих зв'язків.

7) Трудовими правовідносини - це суспільні зв'язки, що виникають між людьми в процесі праці.

Автори, що визначають трудові відносини як частина певних зв'язків говорять про їх двох аспектах: матеріальному і юридичному. При цьому, відзначаючи, що матеріальний аспект зачіпати, не має сенсу, так як до права не має відношення, але має сенс зачіпати другий аспект який і включає права та обов'язки суб'єкта.

Інтерес представляє ще один підхід до визначення трудових відносин.
Відповідно з ним єдиного трудового правовідносини немає. Так як в реальному житті воно виступає як поєднання багатьох різних правовідносин
(по оплаті, трудової дисципліни, про охорону праці тощо).

2. Класифікація трудових відносин:

Підстав для класифікації трудових відносин досить велика кількість, мабуть тому що вони вважаються складними, що включають значний склад інститутів.

Залежно від правового регулювання:

. Регулятивні

. Охоронні

. Загальні відносини (закріплюють принципові положення для всіх працівників без винятку, забезпечують єдність регулювання.

Дані відносини не вимагають спеціальних юридичних фактів: по зарплаті, обов'язок роботодавця заплатити за працю і право працівника отримати цю зарплату,)

. Спеціальні відносини (враховують особливості праці різних категорій працівників. Вони крім правової норми вимагає наявність юридичного факту: доплати, понаднормові)

Залежно від виду трудових відносин:

1) власне трудові відносини, які виникають з приводу

. Укладення індивідуального трудового договору

. Заробітної плати

. Робочого часу і часу відпочинку

. Трудової дисципліни

. Охорони праці

. Матеріальну відповідальність (Окремі автори уточнюють, що ними є учасники трудового відносини які несуть відповідальність за шкоду, заподіяну з вини однієї сторони іншій).

Ці відносини охоронного характеру. Сторони їх - сторони трудового відношення - працівник і роботодавець. Виникають ці відносини лише за наявності протиправних дій, якими завдано збитків (шкоди). У більшості працівників не виникають такі відносини. Відносини щодо матеріальної відповідальності за шкоду можуть бути двох видів:

1) по матеріальну відповідальність роботодавця, яка завдала шкоди працівнику трудовим каліцтвом або порушенням його права на працю;

2) по матеріальну відповідальність працівника, яка завдала шкоди майну роботодавця.

2. Інші трудові - відносини виникають на основі трудових.

. Колективні відносини (Відносини трудового колективу з роботодавцем, його адміністрацією)

При виникненні трудових відносин працівник включається в трудовий колектив даного виробництва, стає його членом. Відносини трудового колективу з роботодавцем, його адміністрацією виникають з приводу встановлення умов праці, оплати, поліпшення соціально-побутового та культурного обслуговування працівників та інших питань управління організацією.

. Організаційно управлінські (соціально-партнерські)

Дані відносини виникають з приводу участі працівників та їх представників в організації та управлінні колективною працею. Суб'єктами таких відносин виступають роботодавці і працівники, а також їх представники. Такі відносини виникають у зв'язку з прийняттям локальних правових актів, що регулюють умови праці працівників даної організації; у зв'язку з веденням колективних переговорів і укладанням колективних договорів і угод з соціально-трудових питань. Учасником угод може виступати і третій партнер (орган виконавчої влади або місцевого самоврядування. Ці відносини супроводжують трудовим відносинам, для працівника вони виникають в моменту входження його в колектив. В цих відносинах реалізуються нормотворчі, правозастосовні та управлінські повноваження працівників організації та їх представників.

. Відносини по зайнятості та працевлаштування це відносини з приводу подисканія підходящої роботи і отримання направлення на неї. Вони виникають:

1) між службами зайнятості і громадянами з приводу сприяння в подисканіі підходящої роботи та працевлаштування, організації громадських робіт і змісту безробітних;

2) між службою зайнятості, роботодавцями з приводу обміну інформацією та направлення громадян на роботу;

3) між громадянами і роботодавцями про укладення трудового договору на підставі направлення служби зайнятості.

Зазвичай ці відносини передують трудовим, але можуть і супроводжувати або приходити їм на зміну.

. З професійної підготовки (підготовки кадрів, профвідбору та підвищенню кваліфікації).

Включають три групи зв'язків: учнівські, підвищення кваліфікації та керівництво навчанням. Учасниками їх є - учень на виробництві або працівник, підвищуючий кваліфікацію або осваивающий другу професію для суміщення професій, з одного боку, і роботодавець - з іншого, третій їх учасник - навчальний має зв'язок з тією і іншою стороною цих відносин.

. З нагляду за охороною праці та трудового законодавства. виникаючі між державними трудовими інспекціями, спеціалізованими інспекціями, профспілковими органами та їх інспекціями, з одного боку, і посадовими особами адміністрації, роботодавцем - з іншого. Ці відносини охоронні. Вони виникають по відношенню до працівника разом з виникненням його трудових відносин, забезпечуючи їх нормальне функціонування.

. Процесуально - трудові відносини. (Розгляду трудових спорів [1]) виникають з приводу встановлення умов праці та її застосування. Вони виникають між сторонами колективного трудового спору: трудового колективу уповноваженого ним органу, правсоюз, роботодавцем, галузевим органом управління. При цьому спір може розглядати: суд, погоджувальна комісія, примирливі комісії, трудовий арбітраж, посередник, 3х стороння комісія з соціального партнерства і регулювання соціально економічних і трудових відносин. Ці

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар